Senen, 25 Januari 2021 Minggu Limrah II

Purwaning Dumadi 12:1-9; Jabur 46; I Korinta 7:17-24 Link Alkitab

Apa Perlu Ganti Jeneng?

“Para sedulur, saben wong iku ana ing ngarsane Gusti Allah,lestaria kaya ing nalikane katimbalan” (I Korinta 7:24)

Nate wonten pawarta ing Youtube, bilih Christian Prince(CP) saged njalari mratobatipun tiyang dados pitados dhateng Gusti Yesus, tiyang wau nami Mohammad. Miturut CP, tiyang wau boten perlu gantos nami. Malah tetep mangangge nami Mohammad wau, saged dados seksining sang Kristus bilih nadyan ta namanipun Mohammad, saged martosaken sang Kristus.

Rasul Paulus mulangaken kersanipun Gusti bilih menawi tetiyang manjing dados Kristen boten perlu nyoal tiyang wau tetakan utawi boten tetakan. Apa anane bae! “…Saben wong iku ana ing ngarsane Gusti Allah, lestaria kaya ing nalikane katimbalan” Ingkang penting inggih punika anggeipun tiyang wau netepi kersanipun Allah, mbangun turut dhateng Allah.

Kathah tiyang Kristen mangangge nama baptis. Upaminipun nami aslinipun Suta, sasampunipun baptis dipun tambah Yusuf, dados Yusuf Suta. Ingkang makaten boten lepat, ananging ingkang langkung penting nambahi tembung nami utawi tetep kemawon naminipun ingkang wigati punapa tetiyang wau mbangun turut dhateng Gusti!

Sinten ingkang nambah nami aslinipun? Sinten ingkang ngantos sapunika nami asli paringipun rama-ibu tetep? Pancen tiyang sepuh paring nama dhateng anak-anakipun mesthi ngemu teges, wonten maknanipun lan kita boten kenging nganggep sepele, jalaran nami wau dados pengajeng-ajengipun tiyang sepuh. Nanging ugi wonten tetembungan“ apalah arti sebuah nama”. Cobi, kadospundi?

Ing ngarsanipun Gusti, kita perlu mbangun kapitadosan bilih sintena kemawon mangangge nami, ingkang wigatos bilih gesangipun kedah kebak ing pambangun turut dhateng Gusti. Kalebet ugi kedah gesang dados seksi bab kasaenan lan katresnanipun Gusti. |*BP