Jemuwah, 26 Februari 2021 Minggu Pra Paskah I

Purwaning Dumadi 16:1-6; Jabur 22:23-31; Rum 4:1-12 Link Alkitab

Dhasar Ingkang Sami

“Sabab mungguhing prasetya kang kaparingake marang Rama Abraham satedhak-turune yen bakal tampi warisan jagad, iku ora lumantar angger-angggering Toret, nanging lumantar kabeneran kang wewaton pracaya.” (Rum 4:13)

Wonten regejegan ing pasamuwan kitha Rum. Kenging menapa? Pasamuwaning Rum punika wonten kalih golongan, inggih punika tiyang Kristen Yahudi (kanthi angger-angger Toret-ipun) lan tiyang KristenNon-Yahudi (boten mangretos babangger-angger Toret). Regejegan punika awit tiyang Kristen Yahudi nuntut supados tiyang Kristen non-Yahudi kedah tetak, awit menawi mboten tetak, kapitadosanipun dereng jangkep. Rasul Paulus njlentrehaken kanthi gamblang ngengingi bab punika kanthi conto Rama Abraham.

Bilih sedaya tiyang, sae menika tiyang Yahudi menapa dene non-Yahudi, sedaya kaleresaken wonten ing ngarsanipun Gusti awit kapitadosanipun (ay. 16). Alandhesan kapitadosan ingkang ndhatengaken kawilujengan awit sih-rahmatipun Gusti, mila prasetyanipun Gusti dhateng Abraham, ugi kangge sedaya tedhak turunipun Abraham. Boten namung ingkang nindakaken angger-anggering Toret ananging ugi dhateng tiyang ingkang gesang saking kapitadosanipun Abraham. Awit Abraham punika rama kita sedaya.

Kanggenipun saperangan tiyang, pancen gampil madosi perbedaan lajeng damel regejegan ing antawis kita tinimbang madosi dhasar ingkang sami saking kawontenan ingkang beda-beda. Nuwuhaken karukunan ing kawontenan ingkang beda-beda punika sanes perkawis ingkang gampil, mila kedah kita perjuangaken. Mugi kita punika lumebet ing golongan ingkang merjuangaken karukunan, sanes tiyang ingkang nuwuhaken regejegan ing kawontenan ingkang beda-beda.

Punapa malih ing salebeting pasamuwan, sumangga sami mujudaken karukunan awit kita nggadhahi landhesan ingkang sami inggih punika Sang Kristus. Gesang ing karukunan punika satunggaling kasaenan. Jabur 133:1,3 nelakaken: “Saiba prayoga lan endahe, menawa para sadulur kang manggon saomah padha rukun. … Awit iya ana ing kono Pangerah Yehuwah anggone ndhawuhake berkah lan urip nganti ing salawase.”|*SAR