Senen, 24 Oktober 2021 Minggu Limrah XXV

Yesaya 59:9-19; Jabur 28; 1 Petrus 2:1-10 link alkitab

WATU URIP

“Sarta kowe dhewe iya padha dikaya watu urip, kang dianggo mbangun
padaleman kasukman minangka kaimaman kang suci, kang nyaosake pisungsung
kasukman kang katrimah ing Allah marga dening Gusti Yesus Kristus .”
(1 Petrus 2:5)

Sela kangge saperangan tiyang mbok manawi boten aji lan boten wonten ginanipun. Mila lajeng dipunbucal kemawon, punapa malih boten dipunsimpen wonten ing griya. Nanging sinten ingkang nginten, menawi sela ugi saged ngewahi pagesangan manungsa. Kados tahun-tahun kapengker, masyarakat dipungegeraken wontenipun “watu akik”. Watu akik ingkang nggadhahi warni ingkang endah, dipunbetahaken proses ingkang panjang saking
prengkelan sela ingkang ageng. Boten namung kaendahanipun, sela ugi dados perangan ingkang pokok lan utami minangka tetales lan pondasi bangunan utawi griya ingkang kiyat lan bakuh. Sela menawi wonten ing tiyang ingkang pas lan ahlinipun, temtu dados barang ingkang aji lan endah.

Mbok manawi ing antawis kita nganggep menawi dhiri kita asor lan boten aji. Lan nganggep dhiri kita kados sela-sela ingkang boten migunani. Kita saged matur lan ngraosaken mekaten, amargi kita dereng pepanggihan lan sesambetan kaliyan Gusti sacara pribadi. Wonten paningalipun Gusti, panjenganipun nganggep kita saestu beda. Kita punika saestu aji lan endah wonten ngarsaning Gusti.

Mila saking punika Gusti nimbali kita mekaten, “Sarta kowe dhewe iya padha dikaya watu urip, kang dianggo mbangun padaleman kasukman minangka kaimaman kang suci, kang nyaosake pisungsung kasukman kang katrimah ing Allah marga dening Gusti Yesus Kristus .” (1 Petrus 2:5). Ingkang dipunbetahaken tumrap kita inggih punika tansah “sumadya” mingsungsungaken dhiri, lestari tuwuh lan purun dipunwangun dening Gusti Sang Tetalesing Pasamuwan. Satemah kita dados “Watu Urip” ingkang aji lan migunani tumrap Gusti lan sesami. I*SCYN