RENUNGAN SADHAR

Rebo, 26 Januari 2022 Minggu III Saksampunipun Epifani

Yeremia 36:27-32; Jabur 119:89-96; Lukas 4:38-44

EMPAN PAPAN LAN WEKDAL

“Bareng wis surup, wong-wong padha nyowanake sanak sadulure kang lara warna-warna. Iku genti-genti padha ditumpangi astane, temah padha mari. “Paduka punika Putranipun Allah.”Nanging banjur didukani, ora diparengake calathu mangkono” (Lukas 4:40 lan 41)

Saben tiyang temtu nate sakit. Sakit punika kawontenan ingkang mboten ngremenaken. Kejawi punika, ugi damel kuwatos: saged saras punapa mboten, ragad kangge mertamba cekap punapa mboten, taksih saged ngayahi padamelan punapa mboten lsp.

Gusti Yesus nelakaken kawigatosanipun dhateng ibu marasepuhipun Simon ingkang nandhang sakit panastis. Mila Panjenenganipun kepareng nyarasaken ibu marasepuhipun Simon punika. Ingkang sakit lajeng saras lan tangi saha ngladosi para tamunipun. Pakaryanipun Gusti Yesus punika ndadosaken tiyang-tiyang sami nyowanaken para sedherekipun ingkang sami nandhang sakit, nyuwun dipun sarasaken.

Ayat 40 nyerat: “Bareng wis surup, …” Lho, kok tiyang-tiyang sami sowan Gusti Yesus ing wanci serap. Wekdalipun srengenge sampun angslup, sampun wiwit peteng. Tembung “surup” punika nelakaken wekdal sasampunipun Sabat. Wonten ing petanganipun tiyang Yahudi, punika kaanggep sampun gantos dinten. Punika nelakaken bilih tiyang-tiyang punika kanthi sabar nengga wekdal ingkang trep senadyan sampun sanget anggenipun nandhang sakit. Tiyang-tiyang wau sami pados dinten ingkang aman, ingkang mboten nuwuhaken masalah ing masyarakat.

Kejawi punika, kawontenan politik wekdal semanten nembe kirang sae, ngantos Gusti Yesus ngawisi tiyang-tiyang punika sami calathu: Paduka punika Putranipun Allah. Tembung: Paduka punika Putranipun Allah saged nuwuhaken masalah politik ingkang malah mambengi Gusti Yesus anggenipun makarya lan mitulungi tiyang-tiyang ingkang ngraosaken panandhang.

Lelampahan punika ngengetaken supados kita ugi tansah nelakaken katresnanipun Gusti Yesus srana migatosaken tiyang-tiyang ingkang mbetahaken pitulungan. Ewasemanten, kita ugi kaengetaken supados tansah empan papan lan wekdal supados mboten nuwuhaken masalah ing satengahing masyarakat. Amin. |*WSMS