Yeremia 32:1-3a, 6-15; Jabur 91:1-6,14-16; I Timotius 6:6-9; Lukas 16:19-31

Lazarus Lan Tiyang Sugih

Kacarita wong miskin mau mati, banjur digawa dening Malaikat

menyang ing pangkone Abraham (Lukas 16:22)

                Manungsa gesang ing alam praja, ngudi kalenggahan, pangkat lan drajad. ugi ngarah bandha donya kang sarwo mbingahaken. Nanging asring manungsa kesupen anggenipun nggatosaken gesanging ngasanes. Malah kepara kesupèn dhateng sumbering berkah, inggih punika Gusti Allah. Korining manah asring katutup dening sikap mbudidaya gumebyaring gesang ing donya. Temahan kesupen lan lirwa dhateng sesami ingkang betahaken kawigatosan.

Waosan kita wekdal punika mujudaken pasemon bab tiyang sugih lan Lazarus. Wondene tiyang sugih kala wau nguja pepenginaning daging kang sarwo ngremenaken. Ing sisih sanes wonten Lazarus ingkang gesangipun kesrakat malah nandhang raga inggih sakit kulit ing badanipun sakojur. Saben dinten Lazarus lenggah ing sangandhaping méja dhaharipun tiyang sugih, nedya pados gogrokan tetedhan ingkang  dhawah ing ngandhapipun meja. Émanipun   badan sakujur malah dipun dilati segawon. Cariyos salajengipun kekalihipun lajeng pejah. Lazarus kapangku dening Rama Abraham ing papan kelanggengan, wondene tiyang sugih mapan ing teleng palimengan.

Saking pasemon punika estunipun ngemutaken lan ngatag dhateng gesang kita, bilih  bandha donya, kasugihan pangkat lan drajad pancèn kaudi ing gesanging manungsa. Lamun engeta bilih sedaya barang darbe kita punika pinangkanipun saking Gusti lan kaagema dados sarana mbabar katresnan dhateng sesami. Wondene pangkat lan drajad punika sampiran saking Gusti ingkang dipun pitayakaken dhateng kita. Korining manah kita asring katutup dening sedaya kabetahing gesang, temahan kecalan kawigatosan dhateng sesami kita ingkang saweg nandhang kacingkrangan.

Sumangga kita mulad sarira, naliti dhateng dhiri kita piyambak-piyambak, punapa gesang kita sampun asung kawigatosan dhateng sesami, netepi kersanipun Gusti? Punapa malah kosok wangsulipun, kita namung nguja pepenginaning ati? Mugi karaosna kanthi wening.