Yeremia 32:16-35; Jabur 119:49-56; Wahyu 3:14-22

Suam Suam Kuku

Kang iku sarehne sira iku manget-manget, ora adhem ora panas,

mulane ingsun bakal nglepeh sira saka ing tutukingSun”

 (Wahyu 3:16)

                Ing wulan Januari 2021, Pamarentah wiwit mbudidaya ngendeg sumebaring virus Covid 19 srana wontenipun vaksinasi. Wonten salah satunggaling punggawa ing tingkat desa, ingkang boten kersa dipun vaksin kanthi alasan sampun mitadosaken dhirinipun dhateng panguwaosipun Gusti lan boten perlu dipun vaksin. Piyambakipun pancèn ngugemi kapitadosan sacara Kristen, sanadyan mboten nate tindak ing pangibadah. Sikap ingkang dipun gadhahi déning punggawa  punika saged winastanan: manget-manget utawi suam-suam kuku.

Waosan kita wekdal punika nyariosaken babagan pasamuwan ing Laodhikia. Satunggaling kitha ingkang sugih, awit ing mriku mujudaken punjering papan kegiatan ekonomi. Kejawi penghasil kain wol, ing mriku ugi punjering para winasis ingkang pinter damel obat netra. Boten wonten masyarakat ingkang mlarat. Sedaya gesang kanthi kaluberan. Papan pangibadah ing mriku saestu sanget nengsemaken. Babagan bandha boten nate kekirangan kepara saged turah menawi kangge nyekapi sandhang tedha ing saben dinten.

Emanipun ing  Laodhikia, para warganing pasamuwan punika tebih saking panembah  dhateng Gusti Allah ingkang ngluberaken berkah. Satata kadonyan pancèn kacekapan, boten nate ngraosaken kekirangan. Ananging sejatosipun sami mlarat ing budi. Tembung “manget-manget, ora adhem ora panas” utawi suam-suam kuku, punika trep menawi kapapanaken dhateng pasamuwan punika. Ing sisih sanes ngugemi dhateng satunggaling kapitadosan ananging kirang anggenipun sami sumuyud lan manembah dhateng Allah.

Sumangga kita raosaken sesarengan bilih pancen kita gesang punika tetep kedah makarya, kangge nyekapi kabetahaning gesang. Kita mesthi pitados bilih Gusti Allah sumbering berkah punika tansah mitulungi lan ngrimati ing sadhengah papan ugi kawontenan. Kanthi mekaten kita sageda tansah sumuyud mbangun sesambetan dhateng Allah ingkang tumemen. Sampun ngantos namung suam-suam kuku.