Yeremia 32:36-44; Jabur 119:49-56; Yakobus 5:1-6

Binerkahan Lan Dados Berkah

Ing saikine, he para wong sugih, nangisa sarta sesambata marga saka anane sangsara kang bakal tumempuh ing kowe! (Yakobus 5:1)

                Iwan Fals punika salah satunggaling penyanyi lan ugi pangripta ingkang  kondhang kaloka ing negari kita. Lagu ingkang karipta lan dipun aturaken inggih awujud panyaruwe ingkang dipuntujukaken dhateng para-para ingkang kagungan kalenggahan pinangka  pangarsa. Contonipun nyanyian ingkang kanthi jejer “Bento”. Mekaten cakepanipun:

Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak  harta melimpah , orang memanggilku bos eksekutif, tokoh papan atas, atas segalanya, asyik…

Cakepan punika nggambaraken kawontenan piyantun ingkang sugih wah malih kagungan kalenggahan ingkang pantes sinuba ing pakurmatan. Ananging kasugihan ingkang kadarbe punika dipun usadani kanthi lampah ingkang boten leres. Inggih punika tumindhak  korupsi punapa dene nindhes dhateng masyarakat ingkang langkung andhap ing kalenggahnipun.

Waosan kita nyariosaken babagan lelampahanipun tiyang sugih, ing pundi kasugihan ingkang dipun gadhahi punika pinangkanipun saking anggenipun meres dhateng tiyang sanes (saged kawaos ing ayat candhakipun ayat 2-5)  Yakobus nandhesaken menawi bandha donya punika namung kaginakaken kangge nguja karemenan lan pepenginaning daging, samangke  temtu kemawon namung badhe beta ing karisakan. Tentrem rahayuning gesang boten saged ingukur kanthi kathah lan sekedhikipun bandha donya kang kadarbe.

Ingkang salajengipun, punapa tiyang pitados utawi tiyang Kristen punika kawawas  lepat menawi sugih bandha? Wangsulanipun boten lepat. Kanthi cathetan: 1) Ngupadia bandha kanthi margi ingkang leres. 2) Ngrumaosi bilih bandha donya punika mujudaken berkahipun Gusti lan kaping 3) Kaginakna kangge sarana mbabaraken tresna dhateng Gusti lan sesami. Sampun ngantos kita nggadhahi raos gumunggung, bilih bandha punika asalipun namung krana daya kekiyatan kita. Punapa malih menawi bandha punika namung kaginakaken kangge mbujeng pikajengipun piyambak, temtu cengkah kaliyan kersanipun Gusti. Dadosa berkah lan berkahi tiyang sanes.