Yeremia 33:1-13; Jabur 119:49-56; Mateus 19:16-22

Pilihan

Bareng wong anom mau krungu pangandika kang mangkono iku,

banjur mundur kalawan sedhih, amarga bandhane akeh.

(Mateus 19:22)

                Wontening gesang padintenan, kita asring aben ajeng kaliyan pilihan. Menawi kepengin sehat ing mangsa pandemi  covid 19,  inggih kedah ngagem masker, cuci tangan, mboten ngempal kaliyan piyantun kathah, purun njagi imun lan sapiturutipun. Nanging menawi boten kepengin sehat, inggih boten sisah gesang kanthi netepi paugeran protokol kesehatan. Punika ingkang dumados wiwit wulan Maret 2020  ing nagari kita Indonesia.

Waosan  wekdal punika nyariosaken babagan lelampahan tiyang ingkang taksih timur, ingkang saged dipun wastani gesangipun kasil. Kenging punapa mekaten? Awit bandhanipun saklangkung kathah. Piyambakipun nyuwun pirsa dhateng Gusti Yesus, kados pundi caranipun supados saged pikantuk gesang langgeng? Gusti paring katrangan supados gesang punika tansah netepi pepakenipun Gusti. (ay. 17) Kejawi saking punika Gusti paring dhawuh supados tiyang anem kala wau nyade sedaya bandanipun, nembe saged ndherek Gusti. Tegesipun bandha donya punika sampun ngantos dipun tengenaken lan lirwa dhateng Gusti tuwin sesami. Sampun ngantos punjering gesang punika dumunung ing bandha.

Mireng katrangan saking Gusti Yesus, tiyang  anem kala wau lajeng kesah kanthi sedhih, awit piyambakipun kagubel dening bandha donya temahan awrat menawi dipun tilaraken. Gesangipun namung langkung nresnani bandha katimbang nresnani Gusti.  Gesang ingkang  mekaten  punika mesthi boten badhe pikantuk gesang langgeng.

Lelampahan punika hambok bilih ugi taksih kita prangguli  ing jaman sapunika. Kathah tiyang pitados ingkang kagubel dening bandha, pangkat, drajad, jodho, kalenggahan, temahan nilaraken Gusti Yesus. Gesangipun langkung nresnani bandha, kalenggahan, jodho lan sanes-sanesipun. Sumangga kita milih, gesang manut kaliyan pepakènipun Gusti temahan pikantuk gesang langgeng, punapa gesang ingkang manut gumebyaring jagad ananging boten wonten pangajeng-ajeng pikantuk gesang langgeng? Karaosna!