Yeremia 52:1-11; Kidung Pangadhuh 3:19-26; Wahyu 2:8-11

KatresnanIpun Datan Winates

Sih-kamirahane Pangeran Yehuwah iku tanpa pedhot

 lan sih-kawelasane ora ana enteke.

(Kidung Pangadhuh 3:22)

                Kathah tiyang ingkang nglokro lan semplah nalika ngadhepi ruwet rentenging gesang. Piyambakan rumaos boten gadhah daya, boten gadhah pangajeng-ajeng. Ingkang dipun lampahi namung nglaha tanpa guna. Manahipun kagubel dening raos ajrih, nglokro lan namung gumantung kaliyan nasib. Piyantun ingkang ngadhepi lelampahan punika boten saged menggalih kanthi wening. Ugi kirang saged sinau saking wredining lelampahan punika. Saben lelampahan lan kawontenan ingkang mrihatosaken mesthi kémawon wonten  munpangatipun kangge gesanging manungsa.

Jumbuh kaliyan naminipun Kitab Ratapan/Kidung Pangadhuh, ngemot kidung duhkita tumrap para-para ingkang maos utawi ngidungaken. Kenging punapa dipun wastani Kidung duhkita? Awit Bangsa Israel sami mrihatosaken babagan Yerusalem ingkang dipun rebut dening bangsa Babil. Wondene padaleman Suci ugi dipun obong. Kamangka Yerusalem punika dados pralambang rawuhipun Gusti Allah. Kawontenan ingkang kados mekaten punika ingkang ndadosaken bangsa Israèl nglokro tanpa daya lan boten gadhah pangajeng-ajeng.

Yeremia ningali lelampahan punika kanthi wening, kanthi manah ingkang wicaksana, temahan saged nyerat: “Sih kamirahane Gusti iku tanpa pedhot lan ora ana enteke. Langkung penting nitèni kesaenanipun Gusti tinimbang namung ngraosaken nglokro, tanpa daya lan boten gadhah panganjeng-ajeng. Punapa sebabipun? Awit Gusti Allah taksih lan tetep makarya ing wekdal ingkang mrihatosaken punika. Yeremia ngajak dhateng umat Israèl, ngeneraken manahipun dhateng panguwaosipun Gusti Allah.

Ing gesang padintenan kita mesthi kemawon ugi aben ajeng kaliyan ruwet rentenging gesang. Badhea sacara pribadi, ing brayat lan ugi ing pasrawungan. Boten prayogi kedlarung anggenipun duhkita lan karanta-ranta. Sanadyan dereng saged dipun udhari ananging kita pitados bilih Gusti Allah ugi rawuh wonten satengahing panandhang punika lan terus makarya ing saben wekdal.