Yeremia 52:12-30; Kidung Pangadhuh 3:19-26; Wahyu 2:12-29

Berkah Kang Tansah Lumintu

Tansah lumintu, ganti-gumanti saben esuk.

Saestu ageng kasetyan Paduka punika!

(Kidung Pangadhuh 3:23)

                Ing mangsa Pandemi Covid 19 tahun kapengker, Bagong kedah ngadhepi kasunyataning gesang ingkang damel sisah. Punapa sebabipun? awit piyambakipun kenging PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dening perusahaan ing pundi Bagong nyambut damel. Boten nyambut damel ateges boten saged nyekapi kabetahaning brayat. Kangge mbudidaya murih cekaping kabetahanipun, pramila Bagong tuwuh pepenginan ngingah lélé ngangge kolam terpal. Gumantosing wekdal Bagong boten pikantuk asil saking usaha punika. Awit kolam terpal punika malah thukul eceng gondhok ingkang njalari panenipun gagal.

Kanthi tetep semangat Bagong lajeng pados pawartos lumantar internet babagan cara nanggulangi ngrembakaning eceng gondhok ingkang tuwuh ing kolam terpal kala wau. Boten dipun bayangaken dening Bagong, ing wekdal samangke malah taneman eceng gondhok punika dipun betahaken dening salah satunggaling perusahaan kangge bahan damel tas. Bombong lan bingahing manahipun Bagong wiwit nalika semanten malah boten ngingah lele namung dados bakulan eceng gondhok.

Waosan kita  mujudaken pambereg saking Yeremia tumrap bangsa Israel ingkang boten gadhah daya lan pangajeng-ajeng nalika Yerusalem kedah dipun bucal. Yeremia pitados bilih ing satengahing ngadhepi ruwet rentenging gesang punika mesthi wonten prekawis ingkang saged dipun sinau. Yeremia ngajak supados Bangsa Israel sami niteni berkahipun Gusti saben enjang utawi saben dinten, ingkang kababar ing gesangipun.

Saestu, momotaning gesang punika asring damel nglokro lan semplah. Lamun kumandel ing Gusti, perangan nglokro lan semplah punika dipun ewahi dados berkah. Gusti Allah tansah ngggatosaken para umat ingkang ngungsi dhateng PanjenenganIpun. Kadosdene Bagong ingkang susah lan tanpa daya, ananging samangke dipun tedahaken margining rejeki, lumantar anggenipun wekel ing pandonga lan pambudidaya. Kumandela, berkahing Allah tansah lumintu.