Kidung Pangadhuh 1:7-15, Kidung Pangadhuh 3:19-26, Mateus 20:29-34

PANGAREP-AREPKU

Nanging iki kang dakrasake, lan kang njalari aku duwe pangarep-arep.

Sih kamirahane Pangeran Yehuwah iku tanpa pedhot,

lan sih kawelasane ora ana enteke

(Kidung Pangadhuh 3:21, 22)

                Saben tiyang ing sami gesang ing jagad punika temtu nate ngrosaken dhawah. Badhea dhawah sacara raga punapa dene kawontenan gesang kita. Nalika tiyang punika dhawah, punapa ingkang dipunantu-antu? Temtu ingkang dipunatu-antu inggih punika satunggaling pitulungan; awit lumantar pitulungan punika dadosaken tiyang ingkang suwaunipun dhawah, saged kabantu ngadeg lan nglajengaken lampahipun.

Mekaten ugi wonten ing waosan kita samangke. Menawi dipungatosaken Kitab Kidung Pangadhuh 3:19-26 kita saged mangertos saha ngraosaken, kados pundi kawontenan gesang tiyang ingkang nembe ngadhepi prekawis saha kasangsaran ing gesangipun. Temtu tiyang punika badhe ngraosaken lungkrah, mboten gadhah daya, kepara pepes ing pengajeng-ajeng. Nalika saweneh nembe nemahi kawontenan punika, temtu wonten satunggal bab ingkang dipunantu-antu inggih punika pitulungan. Lumantar pitulungan punika badhe ndadosaken gesanging tiyang ingkang nembe nandhang prekawis saged kiyat malih.

Lajeng sinten ingkang badhe mitulungi manungsa saking prekawis saha kasangsaran? Wangsulanipun wonten ing ayat 22. Ingkang saged mitulungi manungsa luwas saking kasangsaran saha prekawising gesang inggih punika namung Sang Yehuwah. Lumantar sih kamirahanipun Sang Yehuwah, ndadosaken gesanging manungsa tansah tuwuh pangajeng-ajeng saha kakiyatan.

Lumantar Pangandikanipun Gusti wekdal punika, kita kaengetaken kalih bab inggih punika: Kapisan, bilih ingkang naminipun kasangsaran saha prekawis punika mesthi tansah wonten ing lelampahaning gesang kita lan sedaya punika kedah dipunlampahi. Kalih, tansaha anggadhahi pangajeng-ajeng sinaosa kedah lan nembe ngadhepi kasangsaran. Pangajeng-ajeng punika saged kita tampi utawi mawujud wonten ing pakaryanipun Gusti Allah. Amin.