Kidung Pangadhuh 1:1-6, Jabur 137,  II Timotius 1:1-14, Lukas 17:5-10

PATULADHAN

Ananging aku kelingan marang pracayamu kang tulus ikhlas, yaiku pracaya kang biyen wus dumunung ana ing embahmu Loin lan ibumu Eunike apadene kang manut keyakinanku uga dumunung ana ing kowe (II Timotius 1:5)

                Menawi kita mireng tembung patuladhan, punika ingkang wonten ing pamawas kita? Tembung patuladhan punika saking tembung “tuladha” ingkang anggadhahi teges conto. Temtu ingkang dipunconto ing ngriki bab-bab ingkang sae saha luhur. Pancen dados patuladhan punika sanes bab ingkang gampil. Kenging punapa? Awit dados patuladhan mboten namung paring piwucal kemawon ananging ugi kedah saged ngecakaken ing gesang saben dinten. Contonipun: Mucal bab gesang ingkang blaka/ jujur, mila wonten ing gesangipun ugi kedaha saged ngwujudaken sikep gesang blaka; dadosa ing pitembungan punapa dene ing solah bawanipun.

Sinaosa dados patuladhan punika sanes bab ingkang gampil, ananging punika saged dipunwujudaken. Kados ing waosan kita samangke. Ing serat punika badhe paring piterang kados pundi gesangipun Timotius. Timotius saged dados pribadi ingkang diwasa sacara kapitadosan, awit saking tiyang sepuhipun. Lois minangka simbahipun saha Eunike minangka ibunipun sampun dados patuladhan kang sanyata. Kalih piyayi kasebat mboten namung paring piwucal kemawon, ananging ugi saged dados tuladha ing gesang mirungganipun gesang karohanen (ayat 5). Lumantar patuladhan ingkang nyata punika ndadosaken Timotius pribadi ingkang kendel, kebak ing katresnan, saha ndarbeni kapitadosan ingkang manteb. Kanthi atetales patuladhan ingkang sampun katampi saking simbah saha ibunipun, mila Timotius dipunutus saha tinimbalan dening Gusti dados abdi martosaken sih-rahmat makaten ugi pakaryanipun Gusti.

Mekaten ugi tumrap gesang kita. Kita sami kaeengataken saha kabereg (motivasi) supadosa kados Lois lan Eunike. Ing lelampahaning gesang mboten namung paring piwucal,wejangan, punapa dene pemut; ananging ugi saged dados patuladhan tumrap anak lan putu kita, mirungganipun dados patuladhan ing bab katresnan, kekendelan, ugi kasetyan anggen kita dados seksinipun Gusti Yesus. Amin.