Kidung Pangadhuh 1:16-22, Jabur 137, Yakobus 1:2-11

SABAR-MANTEP

He Para sedulurku, anggepen sawijining kamulyan, menawa kowe padha kataman ing panyoba warna-warna, jalaran kowe padha sumurup, menawa pendadaran tumprap pracaya iku nuwuhake sabar manteb

(Yakobus 1:2, 3)

                Kita temtu nate mireng pepujen ingkang makaten cakepanipun: “Sing sabar lan mantep tekan pungkasane, sing sabar lan mantep ndherek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran, sing sabar lan mantep mlebu kraton Swarga.” Nalika kita sami ngidungaken pepujen punika, kados pundi raos manah kita? Temtu kita badhe ngraosaken ayem, nyes ing manah; kepara pepujen punika ugi ngemutaken dhateng kita sedaya supados tansah ngwujudaken sikep sabar lan mantep mirungganipun anggenipun ngetut wingking Gusti Yesus. Kenging punapa? Wangsulanipun wonten ing Yakobus 1:4. Nalika satunggaling tiyang kuwagang ngwujudaken sikep sabar lan mantep mila badhe dadosaken piyambakipun pribadi ingkang sampurna lan tanpa kekirangan. Ananging ingkang kedah kita mangertosi bilih sikep sabar lan mantep punika mboten saged tuwuh kanthi dhumadakan lan instan utawi cepet sanget. Nggayuh sikep kasebat kedah nglampahi mawarni-warni panjangkah utawi proses ingkang mboten gampil lan mboten sekedap.

Tiyang ingkang kepengin anggadhahi sikep sabar lan mantep kedah purun nglampahi samubarang prekawis makaten ugi pacoban ing sauruting gesangipun. Anggenipun nglampahi samukawis gesang punika, ugi kedah dipuntalesi kanthi sikep ingkang tansah pitados dhumateng Gusti. Kanthi makaten sikep sabar lan mantep nembe saged tuwuh lan mawujud ing gesanging manungsa.

Pramila kanthi serat Yakobus 1:2-11 sumangga kita sami ngupadi sikep sabar lan mantep kanthi ngwujudaken pamawas ingkang leres, inggih punika kita kedah purun nglampahi sadaya kawontenaning gesang nalika ngetut wingking Gusti Yesus. Tansah pitadosa dhumateng Panjenenganipun, awit dados pandherekipun Gusti Yesus sanes bab ingkang gampil. Sadaya punika saged kita lampahi nalika sikep sabar lan mantep saestu kita ugi ing sauruting gesang. Amin.