Yeremia 25:1-14, Jabur 66:1-12, II Timotius 1:13-18

REKSANEN

Raja brana kang endah kang wus dipitayakake dening Panjenengan marang kita iku reksanen kalawan Roh Suci, kang dedalem ana ing kita

(II Timotius 1:14)

                Pasamuwan kekasihipun Gusti, menawi kita dipundhawuhi milih antawisipun mundhut/nampi kaliyan ngreksa; kinten-kinten pundi ingkang langkung gampil katindakaken? Padatan tiyang badhe milih mundhut/ nampi katimbang ngreksa. Kenging punapa? Awit ngreksa/ngrimati satunggaling barang ingkang dipungadhahi punika mbetahaken krenteg, pangorbanan, lan kedah mbudidaya nglestantunaken/ continue;  satemah saben tiyang ingkang badhe ngreksa barang darbekipun sampun ngantos ndarbeni raos jeleh/bosen.

Bab kasebat ugi kados andharaning serat II Timotius 1:13-18. Wonten ing ngriki Rasul Paulus paring pitutur dhateng Timotius. Pitutur bab punapa?  Pitutur saha pemut dhateng Timotius supados tansah ngreksa raja brana ingkang endah. Temtu raja brana ingkang dipun kajengaken ing ngriki mboten arupi bandha donya; ananging awujud bandha karohanen kados ingkang kasebat ing ayat. Punapa ingkang sampun katampi ugi kapireng dening Timotius magepokan piwucal saha patuladhan ingkang leres kedah kareksa lan katindakaken ing gesang padintenan (ayat 13); kanthi makaten Gusti tansah nglunberaken sih-rahmatipun tumrap Timotius (ayat 18).

Pangandikanipun Gusti wekdal punika, menawi dipunraosaken kasunyatanipun mboten namung ingkang katujokaken tumrap Timotius rikala semanten. Pangandikanipun Gusti punika ugi dados piwucal, pemut, saha pambereg tumrap kita. Minangka pendherekipun Gusti, kita ugi kabereg supados saged ngreksa punapa kemawon ingkang sampun kita tampi, mirungganipun piwucal sarta patuladhan gesang karohanen. Kita kedah mbudidaya sampun ngantos raja brana karohanen risak awit saking sikep gesang ingkang sakajengipun piyambak. Sumangga ing wekdal-wekdal peparingipun Gusti punika kita tansah mbudidaya (berjuang) ngreksa peparingipun Gusti kathi sikep gesang ingkang sae, ngener dhumateng Sang Rama, satemah Gusti tansah numrahaken sih-rahmatipun dhateng kita sadaya. Amin.