Yeremia 27:1-22, Jabur 66:1-12, II Timotius 2:1-7

KABUNGAHAN

Segara diwalik dadi dharatan, wong padha lumaku dharat nyabrang

ing bengawan. Awit saka iku padha sukarena marga saka Panjenengane

(Jabur 66:6)

                Punapa ingkang ndhasari tiyang rumaos bingah? Asringipun tiyang ngraosaken kabungahan awit nembe nampi berkahipun Gusti ingkang kagadhang; kadosta: Kasarasaning raga, arta, lare-lare ingkang kasil (sukses), lsp. Ananging kados pundi menawi tiyang punika nembe nampi panandhang utawi karibedaning gesang? Punapa kabungahan punika saged kawujudaken? Prayogi ingkang nama kabungahan punika saged lan tansah kawujudaken ing sadhengah kawontenan. Bab punika saged kaudi nalika saben tiyang tansah mawang pakaryanipun Gusti ingkang kababar ing gesangipun tiyang kasebat.

Bab punika kados ingkang karaosaken dening tiyang-tiyang Israel minangka pepilahanipun Gusti.  Saking waosan kasebat kaandharaken 2 prakwis: Kapisan, bab pakaryaning Allah tumrap tiyang-tiyang Israel. Temtu kita sadaya sami mangertos kados pundi pakaryanipun Allah ingkang kababaraken ing gesanging tiyang-tiyang Israel. Gusti Allah tansah nuntun, ngayomi, saha nelakaken katresnanipun tumrap tiyang-tiyang Isarel. Pakaryanipun Gusti Allah ingkang adi tumrap tiyang Israel inggih punika Panjenenganipun kersa nguwalaken tiyang Israel saking Mesir, nuntun, lan ngayomi tiyang Israel anggenipun nyabrang bengawan Yarden ingkang wiyar kanthi lumampah rahayu awit Gusti Allah sampun malik samodra dados dharatan.  Kalih, sikep utawi tanggapanipun tiyang Israel. Adhedhasar pakaryanipun Gusti Allah ingkang adi punika, mila tiyang-tiyang Isarel sami ngluhuraken asmanipun. Tiyang-tiyang punika kabereg supados saged mratelakaken kabungahan ing sauruting gesangipun. Kebungahan ingkang kawujudaken punika kedah tinalesan kanthi ngraos-raosaken saha ningali malih pakaryanipun Gusti ingkang kababar.

Mekaten ugi tumprap gesang kita samangke. Gusti Allah tansah nelakaken pakaryan saha katresnan tumrap kita sadaya; pramila sampun samesthinipun kita sami bungah. Kabungahan punika dipunwujudaken kanthi sikep gesang ingkang mboten nggresula saha tansah ngluhuraken Gusti lumantar pepujen. Amin.|