Yeremia 29:8-23, Jabur 102:1-17, Lelakone Para Rasul 26:24-29

GUSTI MYARSAKAKEN

Lan samangsa sira sesambat lan sowan kanthi panyuwun marang Ingsun,

Ingsun iya bakal nyembadani panyuwunira iku

 (Yeremia 29:12)

                Sinten ing antawis kita nate mireng pepujen pop rohani ingkang salah satunggaling cakepanipun makaten “Berseru dan memanggil nama-Nya, berdoa Dia ‘kan seg’ra menghampiri dirimu, percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa.” Temtu pepujen punika sampun asring kapireng ing talingan kita. Menawi dipunraosaken pepujen punika ngemu teges bilih Gusti tansah miyarsakaken saha rawuh ing salebeting pandonga ingkang kaunjukaken saben tiyang.

Bab punika ugi ingkang dipuntandhesaken ing Kitab Yeremia 29:8-23 mirungganipun ing ayat 12. Menawi kita gatosaken waosan kasebat, badhe manggihaken kados pundi prasetyanipun Gusti Allah tumrap umat pepilihanipun. Isi prsetyan ingkang kapratelakaken dening Gusti Allah inggih Panjenenganipun badhe mangsulaken umat Israel dhateng papan dunungipun sesampunipun jangkep 70 tahun. Temtu saking prasetyan punika wonten dhasar saha rancangan ingkang badhe dipunbabaraken tumrap gesanging umat Israel. Rancanganipun Gusti tumrap tiyang Israel punika rancangan ingkang nuwuhaken saha mbekta tentrem rahayu; awit saking punika umat pepilihanipun Gusti kabereg supados ngudi gesang tansah caket dhumateng Panjenenganipun. Awit nalika umat pepilihanipun tansah ngupadi sikep gesang ingkang tansah caket dhumateng Gusti Allah mila kekiyatan sarta pangajeng-ajeng tansah kadarbe. Gesang caket dhumateng Gusti Allah kadosta tansah madosi Gusti Allah lumantar pandonga makaten ugi gesang ingkang sumadiya katuntun dening Allah. Kanthi sikep punika mila Gusti Allah tansah rawuh ugi miyarsakaken ingkang dados panyuwunan saha sesambatipun umat pepilihanipun.

Makaten ugi tumrap gesang kita samangke, kita ugi tansah kabereg supados ngudi gesang tansah caket dhumateng Gusti Allah ingkang kawujudaken lumantar pandonga, pangabekti, madosi punapa ingkang dados karsanipun, saha dipuntalesi pamawas bilih Gusti Allah tansah mirsani ugi miyarsakaken ingkang dados panyuwunan kita. Amin.