Yeremia 29:24-32, Jabur 102:1-17, Efesus 6:10-20

NGGINAKAKEN PRABOT PERANGE GUSTI

Padha sikepa praboting perange Gusti Allah, supaya kowe bisa nadhahi

gelar kajuligane Iblis (Efesus 6:11)

                Ing wiwitan taun 2020 sadaya negari ing jagad punika nembe aben ajeng kaliyan prakawis covid-19. Sadaya tiyang kalebet tim medis sami perang nglawan virus corona punika. Temtu kita sami mangertos, anggenipun perang nglawan virus punika sadaya tiyang kabereg sami ngagem prabot perang ingkang jangkep. Lajeng prabot perangipun punapa kemawon? Prabot perangipun kadosta ngangge masker, kerep wisuh mawi sabun, nebihi kempalan tiyang/ njagi sesambetan, ngirangi kekesahan, saha jaga jarak/ njagi tebih utawi celak nalika wawan rembag punapa dene pepanggihan kaliyan sesami. Sedaya prabot kasebat kedah kaginakaken dening saben tiyang, awit kanthi prabot kala wau saged dados sarana nglestantunaken kasarasan.

Menawi kita ngrembag bab praboting perang, kabetahan/ kasadiyaning prabot kasebat mboten namung nalika kita aben ajeng kaliyan mengsah, sesakit, lan bab-bab ingkang tumama dhateng raga kita. Ananging praboting perang ugi kedah kaginakaken magepokan gesang karohanen kita. Kok makaten, punapa dhasaripun? Dhasaripun kados ingkang kaserat ing Efesus 6:10-20. Serat Efesus punika badhe paring 2 pawarta. Kapisan, pemut dhateng pasamuwan Efesus supados tansah santosa ing patunggilanipun Gusti.  Rasul Paulus paring pemut punika kanthi ancas supados pasamuwan Efesus tansah santosa sinaosa kedah nemahi mawarni-warni pepalang ingkang wonten nalika nindakaken timbalanipun Gusti. Kalih, pambereg supados tansah nyawisaken prabot perang Gusti. Praboting perang ing ngriki kadosta kayekten, kaadilan, Injiling tentrem rahayu, pracaya, ketopong karahayon, lan pedhang Roh inggih punika Sabdaning Allah (ayat 14-17). Kanthi ngginakaken praboting perang punika mila pasamuwan kuwagang ngadhepi mengsah satata karohanen inggih punika kadursilan, iblis, kaculikan, lsp.

Makaten ugi kita minangka pandherekipun Gusti, kita ugi kadhawuhan ngudi sikep santosa ing patunggilanipun Gusti supados kita saged santosa nglawan kadursilan kanthi ngginakaken prabot perange Gusti. Mengsah kita boten namung ngrisak tata kadagingan ananging ugi saged ngrisak sisih karohanen kita. Amin.