Yeremia 25:15-32, Jabur 102:1-17, Mateus 10:5-15

NGGOLEKI SING KETRIWAL

Nanging luwih becik padha maranana wedhus-wedhuse Banisrael

kang padha katriwal (Mateus 10:6)

 

Para sedherek, punapa ingkang badhe kita tindakaken menawi wonten salah satunggaling sedherek kita dumadakan ical saking rombongan nalika kita nembe kekesahan? Temtu kita badhe tumindak ingih punika madosi sadherek kasebat ngantos pinanggih. Bab kasebat nedahaken wujuding raos tresna saha tanggeljawab. Prakawis tumindak sae kasebat, ugi dados dhawuhipun Gusti Yesus tumrap para sekabat.

Wonten ing Matius 10:5-15 kita saged mangertos anggenipun Gusti Yesus ngutus 12 sekabatipun. Ing salebeting nindakaken pangutusanipun punika, Gusti Yesus paring piweling dhateng para sekabat. Piweling punika antawisipun: Kapisan, gegayutan kaliyan bab angger-angger saha pranatan ingkang kedah katindakaken. Para sakabat ingkang nindakaken timbalanipun Gusti Yesus, kedah nggatosaken angger-angger saha pranatan gumathok; kadosta: Mboten kenging ngambah margining tiyang kapir lan lumebet ing kithanipun tiyang Samaria (ayat 5); awisan mbekta sangu awujud punapa kemawon kajawi rasukan ingkang kaangge (ayat 9-10); saha kedah ngulukaken salam nalika lumebet ing griyanipun tiyang (ayat 12). Pranatan kasebat kedah dipun tetepi dening para sekabat. Kalih, ancas saking jejibahan ingkang dipunparingaken Gusti Yesus dhateng para sekabat. Kajawi paring pranatan dhateng para sekabat, Gusti Yesus ugi paring pangandika bab ancas anggen Panjenenganipun ngutus para sekabat. Ancasipun inggih punika madosi menda-mendanipun inggih punika bani-Israel ingkang ketriwal, mucal, punapa dene bab kratoning Allah saha nelakkaken pakaryanipun Gusti (ayat 6-8).

Timbalanipun Gusti punika mboten namung kangge para sekabat kemawon. Timbalanipun Gusti Yesus dadosa madosi menda-mendanipun ingkang ketriwal, mucal bab kratoning Swarga, saha mbabaraken pakaryanipun Allah ugi dipunparingaken dhateng kita. Kados pundi tanggapan kita? Kita kabereg supados kados dene para sekabat, nampi timbalanipun Gusti kanthi gumolonging manah saha ngener dhateng angger-angeripun. Amin.