Yeremia 26:16-24, Jabur 119:97-104, II Timotius 2:14-26

NGUDIA PRAKARA KANG WIGATI

Mulane ngedhohana pepenginaning wong anom, ngudi marang kaadilan, kasetyan, katresnan, lan karukunan bebarengan karo wong-wong kang padha nyebut marang Pangeran kalawan ati kang resik

 (II Timotius 2:22)

                Sikep tansah ngupadi utawi mbudidaya (berusaha) punika dados satunggaling sikep ingkang kedah kababar wonten ing gesang kita. Kenging punapa? Awit tanpa sikep ngupadi utawi mbudidaya, punapa ingkang dados gegadhangan kita mboten saged kagayuh. Menawi kita ngupadi, margi ingkang kados pundi ingkang kedah kita lampahi? Punapa kita badhe lumampah ingkang margi ingkang sarwa cepet (instan) punapa kosok wangsulipun?

Menawi kita nggatosaken serat II Timotius 2:14-26, paseksi kasebat badhe paring pawarta tumrap soksintena ingkang maos serat punika. Lajeng pawarta punapa ingkang kababaraken? Kapisan, ngudi sikep gesang ingkang cundhuk kaliyan karsanipun Gusti; tegesipun para pendherekipun Gusti kaemutaken supados sami ngwujudaken sikep gesang kados ing ayat 14-18. Sikep punika kadosta, mboten mbulet-mbulet rembagipun (bersilat kata), anggadhahi kekendelan tanpa tedheng aling-aling, lan nilar tumindak-tumindak ingkang ala. Kalih, njagi manah tansah resik. Kajawi ngudi sikep gesang ingkang cundhuk kaliyan karsanipun Gusti, saben pendherekipun Gusti ugi katimbalan sageda njagi manah ingkang tansah resik. Punapa tegesipun? Tegesipun inggih punika purun nebihi pepenginanipun tiyang anem ingkang mburu kanepson saha kadagingan; lajeng kadhawuhan nggayuh kaadilan, kasetyan, katresnan lan karukunan. Pendherekipun Gusti ugi purun nyingkiri sakathahing prekawis ingkang tanpa budi sarta ingkang saged nuwuhaken dredah satunggal lan satunggalipun.

Para sedherek kang kinasih, saking serat II Timotius punika sumangga kita dadosaken tetales saha daya karosan (semangat) anggen kita ngudi prekawis ingkang utawi. Sumangga kita ngeneraken gesang dhumateng karsanipun Gusti tumrap gesang kita saha ngwujudna makaten ugi ngudi sikep gesang ingkang cundhuk kaliyan karsanipun Gusti murih njagi manah tansah resik. Kanthi makaten gesang kita tansah katuntun ing margining karahayon. Amin.