Yeremia 26:1-15, Jabur 119:97-104, Lelakone Para Rasul 17:22-34

TANSAH GEGILUTA

Kawula punika tresna sanget dhateng angger-angger Paduka,

sadinten muput kawula gilut-gilut”

 (Jabur 119:97)

 

“Aku tresna Yesus jero jero jero banget. Aku tresna Yesus jero jero jero banget. Tresnaku jer jer ro ro jero jero jero banget. Tresnaku jer jer ro ro jero jero jero banget;” temtu kita sampun asring mireng pepujen punika. Pepujen punika menawi dipungatosaken cakepanipun anggadhahi makna ingkang lebet, inggih punika mratelakaken pangaken saha nedahaken raos tresna ingkang lebet dhumateng Gusti. Temtu raos tresna ingkang lebet punika jumedhul awit saking katresnan saha pakaryanipun Gusti ingkang tansah lumintu ing gesang kita.

Raos tresna dhumateng Gusti Allah, ugi kaparatelakaken dening juru masmur. Bab punika saged kawaos ing Jabur 119:97-104. Wonten ngriku kita saged mangertos kados pundi wujud tresnanipun juru masmur dhumateng Gusti Allah. Raos tresna punika kawujudaken kanthi nggegilut angger-anggeripun Gusti, nindakaken wonten ing gesang saben dinten, saha ndadosaken angger-anggeripun Gusti minangka cepenganing gesangipun. Kanthi sikep punika, mila juru masmur ngraosaken daya saha paedah lumantar gesangipun. Kakiyatan saha paedah ingkang dipuntampi juru masmur kadosta gesang ingkang tansah katutun Gusti Allah, dipunemutaken, lan lampah gesangipun ing pangrehipun Gusti Allah.

Para sedherek ingkang kinasih, sikep tansah nggegilut angger-angger saha Sabdanipun Gusti kasebat prayogi kita babaraken ing gesang saben dinten. Kanthi nggegilut Sabda saha angger-anggeripun Gusti kathah paedah ingkang kita tampi. Paedahipun inggih punika: Gesang kita katuntun dening Roh Suci, tansah kaemutaken nalika margi kita minger saking karsanipun Gusti, nyawa saha karohanen kita ugi kasegeraken lumantar Pangandikanipun Gusti. Pramila sumangga kita sami mujudaken sikep tansah gegilut Sabda saha angger-anggeripun Gusti ing salampahing gesang kita. Amin.