Yeremia 50:1-7, 17-20, Jabur 129, Lukas 22:39-46

KARSANIPUN GUSTI INGKANG KALAMPAHAN

Nanging sampun pikajeng kawula, namung karsa Paduka ingkang kalampahan

(Lukas 22:42b)

 

Para sedherek, kita temtu anggadhahi satunggaling rancangan utawi rengrengan wonten ing gesang. Ananging punapa ingkang dados rancangan kita punika sadaya kalampahan? Kasunyatanipun mboten sadaya rancangan kita punika kalampahan. Nalika bab kasebat kelampahan, punapa kita badhe gela, mutung, lsp? Kedahipun mboten makaten, ananging kedah saged nuladha sikepipun Gusti Yesus kados ing Lukas 22:39-46.

Waosan kita samangke nyariosaken tanggapanipun Gusti Yesus nalika Panjenenganipun ndungkap ing kasangsaran. Temtu sacara kamanungsan Gusti Yesus kagungan rancangan utawi karsa supados kasangsaran ingkang badhe kasanggi punika sumingkir. Prakawis kasebat kacetha ing ayat 42a bilih Gusti Yesus ugi nate kagungan pangangen-angen supados kauwalaken saking margining kasangsaran ingkang kedah dipunlampahi. Ananging, sesampunipun Gusti Yesus ngendika mekaten, Panjenenganipun ngrumaosi bilih sadaya ingkang kalampahan ing sugengipun punika namung atetales ing karsanipun Gusti. Dados ing ngriki manungsa mboten anggadhahi wenang meksa ingkang dados rancanganipun kedah kalampahan; awit rancanganipun manungsa dereng temtu cocog kaliyan karsanipun Gusti lan dereng temtu sae ing ngarsanipun Sang Rama. Karsanipun Gusti ingkang kalampahan punika mesthi sae tumrap gesanging manungsa lan ndhatengaken tentrem rahayu.

Pramila kita ingkang sami kaemutaken ing wekdal samangke, sami nilingna pambereg bilih sadhengah rancangan kita pasrahaken dhumateng Sang Rama. Nggadhahana pamawas bilih namung karsanipun Gusti ingkang kedah kalampahan ing gesang kita. Sampun ngantos pikajeng kita; awit menawi karsanipun Gusti ingkang kalampahan mila kantentreman saha kasaenan lestantun kita tampeni. Menawi kapengin ngraosaken katentreman saha karahayon ing suwaliking aktor, talent yang terlibat, dan ndarbenana manah ingkang legawa nampi karsanipun Gusti. Amin.