Yoel 1:1-20, Jabur 65, II Timotius 3:1-9

KIDUNG PANUWUN

Dhuh Allah, pepujian punika kagem Paduka wonten ing Sion 

(Jabur 65:2)

 

Wonten pepujen Jawi ingkang salah satunggaling cakepanipun makaten “gesang kula dados kidung sumaos mring Pangeran.” Kekidungan punika nelakaken saha mbereg dadosaken gesang punika satunggaling kekidungan minangka wujuding panuwun sokur. Bab punika ugi ingkang dipuntelakaken wonten ing kitab Jabur 65. Menawi dipungatosaken, ing kitab Jabur 65 mbabaraken saha nelakaken sih-kuwaosipun Gusti Allah. Panguwaosipun Gusti Allah kababar lumantar pakaryanipun ing gesanging manungsa punapa dene akarya titahipun.

Kapisan, ing gesangipun manungsa, Gusti Allah nelakaken pakaryanipun kanthi miyarsakekan sadaya panyuwunan umatipun. Panjenenganipun ugi kersa nglebur sadaya dosa-dosaning manungsa saha paring raos tuwuk tumrap sok sintena ingkang gesang nyelak kaliyan Gusti Allah. Kalih, ing bab akarya titahipun. Panjenenganipun nelakaken kaelokan saha kaendahaning bumi, nyirep gumuruhing segaten, saha jumlegeripun alun wonten ing panguwaosipun Gusti Allah. Kanthi ningali babaring panguwaosipun Gusti Allah lumantar pakaryanipun punika pramila Prabu Dawud ngunjungaken panuwun. Wujuding panuwun sokuripun kanthi ngunjukaken pepujen saha kekidungan kagem Gusti Allah.

Mekaten ugi kedahipun gesang kita. Kita sampun ningali kepara ngraosaken babaring kuwaosipun Gusti wonten ing gesang saben dinten. Minangka umat ingkang binerkahan, mila sampun samesthinipun kita saged ngunjukaken panuwun sokur. Bab punika saged kita wujudaken kanthi ngunjukaken kekidungan kagem kaluhuranipun Gusti. Mboten namung punika, ananging kita kedah saged ndadosaken gesang kita punika kekidungan ingkang “gesang;” satemah kathah tiyang ugi sami ngluhuraken Gusti lan ngetut wingking Panjenenganipun. Amin.