Yoel 2:1-11, Jabur 65, II Timotius 3:10-15

AJA LALI

Nanging kowe tetepa nggondheli ing kayekten kang wus koktampani lan kokyakini kalawan tansah elinga marang wong kang wus mulangake bab iku marang kowe

(II Timotius 3:14)

 

“Lalen” punika satunggaling tembung ingkang asring kita pireng saha kita lampahi. Lalen punika ugi nate dipun lampahi sadaya tiyang tanpa mawang umur. Badhea lare punapa dene tiyang ingkang sampun yuswa adi. Sikep lali punika, dipunsebabaken maneka warni prakawis; Kadosta awit saking umur, kathahing momotan, kabetahaning gesang, lsp. Ananging menawi kita gatosaken ing serat 2 Timotius 3:1-15 Rasul Paulus paring piweling dhateng Timotius, kados ingkang kaserat ing ayat 14 inggih punika Timotius kaemutaken saha kabereg supados tansah nggondheli piwucal ingkang sampun dipuntampi lan dados keyakinanipun. Lajeng punapa piwucal ingkang sampun dipuntampi? Piwucal bab Sang Kristus saha Kitab Suci ingkang paring paseksi bab pakaryanipun Gusti.

Mboten namung punika kemawon, ananging Timotius ugi kabereg supados sampun ngantos kesupen dhateng tiyang ingkang sampun paring piwucal. Awit lumantar tiyang-tiyang punika dados lantaran ngiyataken Timotius saha kaagem Gusti mbabar piwucal. Kanthi piwucal punika paring pambereg (motivasi) dhateng Timotius supados tansah anggadhahi kesabaran, katresnan, ugi kapitadosan nalika ngudi timbalanipun Gusti; makaten ugi ndadosaken Timotius pribadi ingkang wicaksana saha nuntun piyambakipun dhateng karahayon.

Para sadherek, mekaten ugi tumrap kita; kita sampun asring mireng piwucal saha nampi pawarta bab Kitab Suci inggih punika pakaryanipun Gusti. Lajeng kados pundi magepokan sikep kita? Temtu kanthi pangandika punika kita saged ngwujudaken sikep tansah nggondheli Pangandika punika saha sampun ngantos kesupen kaliyan piwucal bab pakaryaning Allah ingkang sampun kita tampi; satemah kita saged dados pribadi ingkang wicaksana lan nampeni karahayon awit saking  pitados dhumateng Gusti pramila mangga tansah nggondheli saha emut sadaya pangandikanipun. Amin.