Yoel 2:23-32; Jabur 65, II Timotius 4:6-8, 16-18, Lukas 18:9-14

NGASORAKEN DHIRI

Awit sing sapa ngluhurake awake dhewe, bakal kaasorake,

dene kang ngasorake awake dewe , iku bakal kaluhuraken

(Lukas 18:14b)

 

Wonten ing waosan punika, kita badhe sinau saking 2 gegambaran (tipe) tiyang. Ingkang kapisan inggih punika tiyang Farisi lan kaping kalih saking juru mupu beya. Kita sami mangertos kados pundi sikepipun Tiyang Farisi, inggih punika anggadhahi pamawas ingkang nganggep dhirinipun paling ngeramaken (hebat) saha wigati katimbang tiyang-tiyang sanesipun, satemah sikepipun tiyang Farisi kasebat nuwuhaken sikep gumunggung lajeng remen ngasoraken tiyang sanes. Bab punika saged kita tingali wonten isining pandonga ingkang dipunaturaken wonten ngarsanipun Allah (ayat 11).

Beda kaliyan juru mupu beya; menawi kita gatosaken wonten beda ingkang ketingal cetha pramana (mencolok). Tumprap tiyang kathah, kelompok juru mupu beya punika kaanggep golongan ingkang tumindakipun ala; ananging sejatosipun ing salebeting manahipun, para juru mupu beya punika kepara sikep manahipun andhap asor. Bab punika saged kacetha ing ayat 13; nalika sowan wonten ngarsanipun Allah juru mupu beya kasebat mboten wantun tumenga dhateng langit malah kepara ngepuk-ngepuk dhadhanipun, awit piyambakipun ngrumaosi mboten aji saha mboten pantes sowan ing ngarsanipun Gusti. Saking pasemon ingkang kaandharaken Gusti Yesus punika, temtu wonten ancas ingkang badhe dipuntedahaken. Ancasipun inggih punika paring piwucal bilih nalika tiyang punika ngakeni dhirinipun kanthi pamratobat ingkang saestu kedah kawujudaken kanthi sikep andhap asor saha purun ngasoraken dhiri ing ngarsanipun Gusti. Gusti Allah mesthi langkung mirsani manah katimbang tata lairipun.

Mekaten ugi tumrap kita sadaya. Kita katimbalan supados purun saha wanton ngasoraken dhiri lan ngwujudaken sikep andhap asoring manah wonten ing lampah gesang kita. Nalika kita ngegungaken dhiri, kepara badhe kaasoraken; ananging nallika kita purun ngasoraken dhiri mila kita badhe kamulyakaken dening Gusti. Wilujeng ngudi andhap asoring manah saha ngasoraken dhiri ing ngarsaning Allah. Amin.