Yoel 3:1-8; Jabur 87, I Petrus 4:12-19

AJA ISIN

Nanging menawa nandhang sangsara marga dadi wong Kristen,

iku aja isin, malah ngluhurna Gusti Allah atas asmane Gusti Kristus iku

 (I Petrus 4:16)

 

Para sedherek, menawi kita dipundangu punapa ingkang ndadosaken kita rumaos lingsem/ isin? Temtu mawarni-warni wangsulanipun. Wonten ingkang lingsem awit kawontenan gesangipun, ningali polahipun para larenipun ingkang mboten cetha, lingsem pikantuk biji awon, lsp. Ananging punapa kita nate ngraosaken lingsem dados pendherekipun Gusti? Temtu gegayutan kaliyan pitakenan ingkang pungkasan punika, sampun ngantos kita lingsem dados pendherekipun Gusti. Kenging punapa?

Wangsulanipun saged kita tingali ing I Petrus 4:12-19. Ing waosan kasebat Gusti ngemutaken para pendherekipun inggih punika sampun ngantos lingsem dados pendherekipun Gusti punapa malih nalika kedah nandhang sangsara awit ngugemi Panjenenganipun. Para pendherekipun Gusti punika kabereg supados tansah ngluhuraken asmanipun Gusti Yesus, awit nalika pendherekipun Gusti saged ngwujudaken sikep punika, piyambakipun badhe nampi ganjaranipun inggih punika karahayon saking Gusti. Lajeng kados pundi kaliyan kita samangke? Punapa raos lingsem punika ugi taksih kita makuwon ing manah nalika nandhang sangsara awit saking ngantepi kapitadosan dhateng Panjenenganipun?

Para sedherek kekasihipun Gusti, lumantar serat I Petrus 4:12-19 kita katimbalan supadosa sampun ngantos lingsem nandhang sangsara awit saking asmanipun Gusti; kadosta diwewada, dipunsingkiri awit saking pendherekipun Gusti, lsp. Menawi kita kedah nampeni saha nglampahi kasangsaran awit saking asmanipun Gusti, sumangga kita kantheni raos bingah saha ngudi sikep ngluhuraken asmanipun Pangeran. Kanthi sikep gesang ingkang mekaten mila karahayon, kawicaksanan, tatag, katentreman, saha kabungahan tansah kababar ing gesang kita. Tundhonipun gesang kita saged dados lantaraning berkah tumrap sinten kemawon. Amin.