Yoel 3:9-16; Jabur 87, I Petrus 5:1-11

ENGONEN WEDHUSE GUSTI ALLAH

Pepanthan mendane Gusti Allah kang ana ing kowe iku engonen, aja marga kapeksa, nanging kalawan legawaning ati laras karo karsaning Allah

(I Petrus 5:2a)

 

Dados pangen punika sanes bab ingkang gampil. Kenging punapa? Awit tiyang ingkang dados pangen punika anggadhahi tanggeljawab ingkang ageng. Piyambakipun kedah anggadhahi kesabaran, manah ingkang wiyar, saha sikep ingkang purun kurban; upaminipun nalika wonten menda ingkang ketriwal mila kedah lan purun madosi. Jejering pangen kedah saged ngayomi mendanipun saking bebaya ugi sabar anggenipun nuntun mendanipun dhateng margi kaleresan. Saking andharan punika mila dados pangen punika kedah katalesan kanthi manah ingkang legawa. Bab punika kados ingkang kaandharaken ing serat I Petrus 5:1-11.

Ing waosan punika kaandharaken bab-bab ingkang wigati tumrap pendherekipun Gusti ingkang katimbalan ngengen menda-mendanipun. Lajeng bab-bab wigati punika punapa kemawon? Kapisan, tetales anggenipun nindakaken timbalanipun Gusti minangka pangen. Temtu wonten tetales nalika tiyang katimbalan dados pangen inggih punika ngengen para umat kagunganipun Gusti. Tetales ingkang kedah dipungatosaken inggih punika: Nindakaken timbalan kanthi gumolonging saha legawaning manah cundhuk kaliyan karsanipun Gusti. Tegesipun ing ngriki inggih punika nalika dados pangen kedah katindakaken kanthi manah saha krenteg (motivasi) ingkang leres; inggih punika mboten pados kauntungan pribadi ananging nindakaken ingkang dados karsanipun Gusti. Kalih, pituwas ingkang badhe dipun tampi. Nalika tiyang saged nindakaken timbalanipun Gusti dados pangen ingkang leres mila pituwas saking Gusti badhe katampi inggih punika kasampurnaning gesang, kasantosan, kakiyatan, saha kacekapan tansah kaluntakaken ing gesangipun.

Pramila sumangga kita tampi timbalanipun Gusti minangka pangen kanthi gumolonging manah saha legawaning ati. Amin.