Yeremia 33:14-26; Jabur 119:97-104; II Korinta 1:1-11

SAMIDENE PARING PANGLIPUR

Kang nglipur aku kabeh ing sajroning kasusahanku satemah aku bisa nglipur wong wong kang nandhang sarupaning kasusahan kanthi panglipur peparinge Gusti Allah marang aku dhewe

(II Korinta 1:4)

 

Para sedherek, miturut panjenengan panglipuran punika wigati punapa mboten? Menawi dipungatosaken lan dipunraosaken, panglipuran punika dados bab ingkang wigati tumpraping saben tiyang. Lumantar panglipuran tuwuh satunggaling daya ingkang paring kakiyatan utawi daya gesang tumrap ingkang nampi panglipuran satemah mboten kedlarung-dlarung ing kasisahanipun. Bab punika kados ingkang dipunandharaken Rasul Paulus wonten ing serat II Korinta 1:1-11.

Wonten ing waosan punika, Rasul Paulus paring paseksi anggenipun ngunjukaken pamuji sokur dhumateng Gusti. Punapa sababipun? Awit Rasul Paulus sampun nampi panglipuran saking Gusti. Nalika Rasul Paulus nembe kataman ing kasangsaran, panandhang, saha kasisahan Gusti Allah paring panglipuran. Rasul Paulus rumaos nampi kakiyatan, pangajeng-ajeng, saha kakiyatan wonten ing gesangipun kangge nglajengaken timbalaning Gusti. Bab punika kados ingkang kaandharaken wonten ing ayat 3. Kanthi panglipuran ingkang sampun dipuntampi dening Rasul Paulus tundhonipun ugi dados pawarta kabingahan ingkang nuwuhaken daya gesang tumrap pasamuwan ing Korinta.

Saking paseksinipun Rasul Paulus punika, mila kita sami mangertos bilih panglipuran punika anggadhahi daya ingkang ageng; dadosa paring kakiyatan, pangajeng-ajeng, saha kakiyatan anggenipun nemahi kawontenan gesang. Pramila saking paseksi gesanging Rasul Paulus, kita kabereg ndarbeni sikep samidene paring panglipuran. Sikep punika saged kita wujudaken kanthi mertakaken kabaripun, ndongakaken, paring pambereg (motivasi), saha dados mitra tumrap sesami ingkang nembe ketaman kasisahan. Kanthi mekaten kabungahan saha kakiyatan ugi saged karaosaken dening sesami kita. Amin.