Habakuk 1:1-4; Jabur 119:137-144; II Tesalonika 1:1-4, 11, 12; Lukas 19:1-10

ORA MUSPRA

Mulane bannjur lumayu dhisiki wong akeh, nuli menek ing wit anjir

supaya bisa ndeleng Gusti Yesus, kang bakal langkung ing kono

(Lukas 19:4)

 

Wonten satunggaling paribasan ing basa Indonesi ingkang mekaten “Hasil itu tidak akan mengkhianati usaha” (asil boten badhe nyulayani pambudidaya). Punapa tegesipun paribasan punika? Paribasan kasebat ngemu teges ingkang lebet; inggih punika antawisipun asil pikoleh kaliyan pambudidaya (usaha) punika gambaranipun meh sami (berbanding lurus). Tuladhanipun: Nalika lare sinau mempeng kanthi taberi satemah saged nggarap soal lan pikantuk biji sae. Nalika kita sregep olahraga saha njagi nalar pamawas (pola pikir), lan njagi tatanan nedha (pola makan) mila kesarasan pikolehipun. Mekaten ugi tumraping Zakheus, kita sami mangertos krenteging manah Zakheus kepengin ningali saha pinanggih kaliyan Gusti Yesus. Sinaosa Zakheus punika kalebet tiyang tiyang cendhek dedegipun, ananging kawonten winatesipun mboten memalangi krenteg anggenipun pinanggih kaliyan Gusti Yesus.

Maneka warni cara kaudi dening Zakheus kados ing ayat 4; piyambakipun lajeng menek wit anjir supados saged ningali saha pinanggih kaliyan Gusti Yesus. Tanggapanipun Gusti Yesus sanyata mbabar asil ingkang mbingahaken, inggih punika Gusti Yesus mirsani Zakheus lajeng ngendika “Zakheus, enggal mudhuna, amarga dina iki Aku prelu leren ana ing omanhmu.” Nalika mireng pangandikanipun Gusti, Zakheus rumaos bingah sanget lajeng piyambakipun enggal-enggal mandhap saking bingahipun (ayat 6). Salajengipun Zakheus ngedum-dum barang darbekipun dhateng tiyang miskin.

Saking cariyos Zakheus kasebat, mbuktekaken bilih pancen leres asil punika mboten badhe nyulayani pambudidaya. Nalika kita ngupadi gesang sae tetales katresanan saha kaadilan mila katentremaning makuwon ing manah. Kosok wangsulipun nalika kita ngumbar sikep gesang remen nyengiti, tukar-padudon, utawi mitenah tundhonipun katentreman mboten badhe karaosaken. Ngupadia bab wigati lan wicaksana, mila katentreman saha kabingahaning manah tansah kita raosaken. Amin