Zakharia 1:1-17, Jabur 145:1-5, 17-21; Lelakone Para Rasul 22:22-23:11

TETEG LAN KENDEL ING PANGAYOMANIPUN GUSTI

“Bengine Gusti rawuh jumeneng ana ing sandhinge lan ngandika marang panjenengane: “Sing teteg atinira, sabab kaya dene anggonira kalawan kendel nekseni Ingsun ana ing Yerusalem, mangkono uga sira iya prelu nekseni ana ing kutha Rum.”

(Lelakone Para Rasul 23:11)

 

Polikarpus mujudaken satunggaling uskup ingkang kacariosaken ing sujarah greja minangka tiyang ingkang ngantepi pitados dhumateng Gusti Yesus. Wekdal samanten, Polikarpus dipun dhawuhi nilaraken Gusti lan nyembah dhateng Kaisar Rum ancasipun mboten kaukum pejah utawi kaobong. Ananging, Polikarpus mboten ajrih. Kapitadosanipun tetep kenceng sanadyan kedah nemahi pepejah ingkang nggegirisi. Punika salah satunggaling tuladha manah ingkang teteg lan kendel.

Rasul Paulus ugi nate nemahi panganiaya lan kasangsaran magepokan kapitadosan saha paladosanipun dhumateng Gusti. Rasul Paulus katampik, kacepeng, dipun adili, lan nampi paniksa dening tiyang-tiyang Yahudi. Kasangsaran lan panganiaya saged kemawon nuwuhaken raos ajrih ugi semplah. Ananging Rasul Paulus kiyat lan sabar nampi sadaya panandhang kala wau. Rasul Paulus tetep kendel suka paseksi bab Gusti Yesus. Kakendelan punika mboten awit kakiyatan kamanungsanipun piyambak, ananging awit pitulunganipun Gusti. Ing kita Lelakone Para Rasul 23:11 dipun ngendikakaken Gusti rawuh lan paring dhawuh supados Rasul Paulus teteg ing manah ngadhepi maneka warni kasangsaran. Gusti temtu nunggil lan tansah paring pitulungan. Rasul Paulus badhe kaluwaran lan kaagem Gusti supados martosaken Injil dhateng bangsa-bangsa sanes Yahudi.

Gesang kita wonten ing jagad punika pancen mboten uwal saking panandhang. Minangka para putranipun Gusti sampun ngantos kita semplah lan nilaraken Gusti nalika nemahi panandhang lan bebaya. Kadosdene Rasul Paulus, kita ugi katimbalan supados teteg lan kendel ngadhepi sadaya kawontenaning gesang awit kita pitados bilih Gusti tansah nunggil tuwin ngayomi kita.