Hagai 1:1-2:1a; Jabur 145:1-5, 17-21; Lukas 20:1-8

NDADOSAKEN GUSTI MINANGKA “PRIORITAS” ING GESANG

“Sira padha ngarep-arep akeh, nanging oleh-olehane mung sathithik,

lan bareng sira lebokake ing omahira, banjur Sun-sebul, sabab apa?

– Mangkono pangandikane Sang Yehuwah Gustine sarwa dumadi –

Jalaran PadalemaningSun isih tetep dadi jugrugan, mangka sira

padha ribut ngopeni omahira dhewe.” (Hagai 1:9)

                Tembung prioritas, ngemu teges prekawis utawi tiyang ingkang kaanggep langkung wigati katimbang sanesipun. Punapa ingkang dados prioritas, temtu badhe dipun tengenaken. Upaminipun siswa ingkang mrioritasaken sinau, temtu badhe nengenaken anggenipun sinau katimbang kaliyan dolan. Minangka para putranipun Gusti, kita punika kedah ndadosaken Gusti minangka prioritas ing gesang. Kita kedah ngwujudaken gesang kanthi nengenaken pangibadah, paladosan, lan pambangun-turut dhumateng Gusti. Ananging, awit kawontenan lan kabetahan kita asring nengenaken kapentingan sanes ing gesang punika. Kita langkung nengenaken prekawis-prekawis kadonyan satemah Gusti katilaraken.

Kacariyosaken ing Kitab Hagai bilih tiyang Yahudi ugi nate nyupekaken Gusti (Gusti sanes prioritas). Pambangunan Padaleman Suci mandheg awit pepalang ingkang dipun adhepi saking tiyang ing sakiwa-tengenipun. Tiyang Yahudi lajeng nengenaken urusan griyanipun piyambak katimbang Padaleman Suci. Pramila Gusti paring pangandika lumantar Nabi Hagai ngengetaken/ melehaken tiyang Yahudi bilih pilihan nengenaken kepentingan pribadi katimbang Gusti ndadosaken gesangipun tebih saking berkahipun Gusti. Sanadyan sengkut anggenipun nyambut damel, ananging tetep kemawon mboten nampi asil ingkang prayogi. Tiyang Yahudi kaemutaken bilih Gusti punika sumbering berkah.

Pramila gesang ingkang binerkahan inggih punika gesang ingkang ndadosaken Gusti minangka prioritas. Kadosdene tiyang Yahudi, kita saged kemawon ndarbeni prioritas nanging kirang trep, kadosta nengenaken anggen ngempalaken bandha lan mburu kapentingan kadonyan. Kamangka underan gesang ingkang binerkahan inggih punika ndadosaken Gusti minangka prioritas.