Hagai 2:10-19, Jabur 98, II Petrus 1:16-21, Markus 12:38-44

MANTEP PITADOS DHUMATENG GUSTI YESUS

“Aku padha nyipati anggone Panjenengane tampa kaurmatan

lan kamulyan saka Gusti Allah, Sang Rama, nalika katedhakan swara

saka Kang Mahaluhur, kang ngandika: “Iki PutraningSun kekasih,

kang ndadekake keparenging panggalihingSun.”

(II Petrus 1:17)

 

Kita pitados Gusti Yesus minangka Juru Wilujeng. Wonten ing pakarya-nipun Gusti Yesus, Gusti Allah mbabar sih-rahmat pangapuntening dosa tumrap manungsa. Tiyang ingkang pitados dhumateng Gusti Yesus kalairaken minangka titah anyar ingkang mesthinipun gesang mbangun miturut dhumateng Gusti. Panjenenganipun ugi nimbali para kagunganipun supados tansah mantep ing kapitadosan satemah ing tembe lumebet ing Kratoning Swarga saha nunggil kaliyan Gusti ing kamulyanipun.

Kita nglenggana bilih ngantepi kapitadosan dhumateng Gusti Yesus punika mboten ateges uwal saking panggodha. Salah satunggaling panggodha inggih punika wontenipun piwucal ingkang nampik Gusti Yesus minangka Juru Wilujeng. Piwucal nasar punika asring ndadosaken pasamuwan bingung. Malah saged kemawon pasamuwan kapilut ing piwucal ingkang wonten ing sakiwa tengenipun, satemah nilaraken kapitadosanipun dhumateng Gusti Yesus.

Lumantar seratipun, Rasul Petrus ngiyataken pasamuwanipun Gusti supados tetep ngantepi kapitadosanipun dhumateng Gusti. Paseksi bab Gusti Yesus minangka Juru Wilujeng lan Ratuning jagad ingkang badhe rawuh ginarebeg kamulyan punika sanes cariyos dongeng. Rasul Petrus kaliyan Yakobus lan Yokanan sampun nate ningali kamulyanipun Gusti. Wonten ing sanginggiling redi, dumadakan Gusti Yesus santun pasuryan, pangagemipun pethak memplak cumlorot sarta nembe wawan pangandikan kaliyan Nabi Musa lan Nabi Elia. Lajeng wonten mega, dene mega punika mujudaken rawuhipun Gusti Allah lan saking mega punika kapireng swanten: “Iki PutraningSun kekasih, kang ndadekake keparenging panggalihingSun” (Markus 9:7b). Paseksinipun Rasul Petrus punika sageda ndadosaken kita sangsaya mantep ing kapitadosan dhumateng Gusti Yesus sanadyan ngadhepi pepalang utawi panandhang.