Yesaya 60:17-22, Jabur 76, Efesus 4:25-5:2

MRATELAKAKEN GESANG ANYAR

“Sadhengahing rasa serik, brangasan, gampang nepsu, tukar-padu lan panyatur ala buwangen saka ing antaramu, samono uga sadhengahing piala. Nanging kowe dipadha sumanak mungguh ing siji lan sijine, kebak ing sih katresnan lan apura-ingapuraa kayadene Gusti Allah ana ing Sang Kristus iya wus ngapura marang kowe kabeh.”

(Efesus 4:31-32)

                Kathah tiyang ingkang mboten remen kaliyan uler, awit wujudipun ingkang nuwuhaken raos jijik utawi ajrih. Ananging umumipun, tiyang remen dhateng kupu-kupu awit wujudipun ingkang endah. Kamangka kupu-kupu punika sawaunipun inggih saking uler. Proses metamorfosis ndadosaken uler ingkang mboten ngremenaken dipun sawang malih dados kupu-kupu ingkang endah.

Gesang kita wonten ing Gusti Yesus ugi kedah ngalami ewah-ewahan. Pribadi ingkang sawaunipun remen tumindak dosa kedah malih dados pribadi ingkang tansah nindakaken karsanipun Allah. Ewah-ewahan punika badhe nyata wonten ing tata gesang ingkang anyar. Rasul Paulus ngengetaken pasamuwanipun Gusti ing kitha Efesus supados mboten kawengku malih tumindak dosa kadosta nyimpen raos serik, brangasan, gampil nepsu, padudon, panyatur ala, lan tumindak ala sanesipun. Pasamuwan kedah mratelakaken tata gesang anyar kadosta: Sumanak, tresna-tinresnan, sarta apura-ingapura

Pribadinipun Rasul Paulus mujudaken tuladha nyata bab gesang anyar. Rasul Paulus paring bukti bilih watek ala saged gumantos sae awit tepang kaliyan Gusti Yesus. Piyambakipun rumiyin mujudaken pribadi ingkang kasar, brangasan, lan sengit dhateng tiyang Kristen. Ananging sasampunipun dados kagunganipun Gusti, piyambakipun malih dados pribadi ingkang sabar, kebak katresnan, lan sumadya nandhang kasangsaran wonten ing Gusti. Minangka para kagunganipun Gusti, kita ugi kedah mratelakaken gesang anyar kadosta sabar, purun ngapunteni, lan sumanak. Kita dados pribadi ingkang ngremenaken lan dados berkah ing gesang sesarengan.