Yesaya 66:14-24, Jabur 76, Mateus 23:37-24:14

NGENDELAKEN PITULUNGANIPUN GUSTI 

“Paduka ndhawahake pancasaning pangadilan saking ing langit;

bumi ajrih saha kami-tenggengen, nalika Gusti Allah jumeneng

ngasta pangadilan, saha ngluwari sakathahipun tiyang

ingkang katindes wonten ing bumi.”

(Jabur 76:9-10)

 

Wonten ing gesang padintenan, kita asring mireng utawi ngucapaken tembung “ndilalah kersaning Allah.” Pratelan “ndilalah kersaning Allah” ateges kita pitados bilih punapa ingkang kelampahan mboten uwal saking pangrehipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos. Minangka tiyang pitados, kita ngantepi dhumateng panguwaos lan kaadilanipun Gusti Allah. Panguwaosipun Gusti punika sampun nyata wonten ing gesangipun tiyang Israel ingkang tansah kapitulungan dening Gusti. Gusti sampun maringi kaunggulan tumrap Israel saking mengsah-mengsahipun. Panguwaosipun Gusti ugi ndadosaken para raja lan prawira ingkang gagah prakosa mboten nggadhahi daya.

Juru Masmur ugi pitados bilih Gusti punika Hakimipun para bangsa. Wekdal punika manungsa taksih nindakaken kadurakan lan uwal saking paukuman nanging badhe dumugi wekdalipun sadaya manungsa kedah aben ajeng kaliyan Gusti ingkang ngadili kanthi kaadilanipun. Gusti temtu badhe paring paukuman tumrap tiyang duraka lan ngluwari tiyang-tiyang ingkang sami katindhes.

Manungsa asring nemahi gesang kanthi ngendelaken kamanungsanipun piyambak. Manungsa gumunggung kanthi kakiyatan, kapinteran, karosan, lan rumaos mboten mbetahaken pitulunganipun Gusti. Kamangka kamanungsan kita punika winates. Wonten wekdal ing pundi kakiyataning kamanungsan punika mboten saged mitulungi satemah nuwuhaken raos ajrih lan semplah. Kita kaengetaken bilih panguwaos ingkang langgeng inggih namung panguwaosipun Gusti. Gusti kuwaos ngluwari kita saking momotaning gesang. Gusti ugi ingkang kuwaos milujengaken kita saking bebendu awit panguwaosing dosa. Kita kaemutaken supados tansah setya dhumateng Gusti lan ngendelaken pitulunganipun Gusti.