Yeremia 22:1-17, Lukas 1:68-79, I Petrus 1:3-9

TANSAH BUNGAH ING GUSTI 

“Jalaran saka iku padha bungah-bungaha, sanadyan ing wektu iki

padha nandhang prihatin sawatara mangsa marga saka anane

godha rencana warna-warna. ”

(I Petrus 1:6)

 

Kita bingah nalika nampi berkah, saras, kasil ingkang sinedya, lan gesang sekeca. Kosok wangsulipun kita kapeteg kasisahan utawi kecalan kabingahan nalik sakit, pambudidaya ingkang dereng kasil, lan ngraosaken momotaning gesang. Manawi kabingahan kita punika gumantung kaliyan kawontenan gesang, kabingahan punika mboten ajeg. Malah saged kelampahan kita gesang tanpa kabingahan awit kawontenan gesang ingkang kebak karibedan. Kita manggihaken wontenipun tiyang ingkang tansah nggresah amargi ngraosaken panandhang utawi rumaos mboten binerkahan.

Rasul Petrus mulang pasamuwanipun Gusti supados tansah bingah. Timbalan punika ngener dhateng berkahipun Gusti Allah ingkang kita tampi wonten lumantar wungunipun Gusti Yesus. Gusti Yesus sampun ngawonaken panguwaosing pepejah minangka wujuding paukuman awit dosanipun manungsa. Wonten ing wungunipun Gusti Yesus, kita nampi warisan kaswargan ingkang mboten saged risak, mboten cacad, lan mboten alum. Pasamuwan ingkang pitados dhumateng Gusti Yesus gesang cinadhangan pangajeng-ajeng lumebet ing swarga.

Berkah ingkang kita tampi wonten ing Gusti Yesus punika berkah ingkang ageng sanget; berkah ingkang sipatipun langgeng, ingkang langkung adi katimbang berkah ingkang kita tampeni ing gesang wekdal samangke. Manawi kita saestu pitados lan ngantu-antu wekdal nunggil kaliyan Gusti ing swarga, kita badhe kasagedaken nemahi maneka warni kawontenan gesang. Pramila sanadyan kita nemahi godha rencana ing gesang samangke, kita mboten badhe kecalan kabingahan ingkang sampun kita tampi lumantar Gusti Yesus. Para rasul, kalebet Rasul Petrus sampun mratelakaken bilih sadaya panganiaya mboten badhe ngicalaken kabingahan peparingipun Gusti. Rasul Petrus tetep setya anggenipun lelados dhumateng Gusti ngantos puputing yuswanipun.