Yeremia 22:18-30, Lukas 1:68-79, Lukas 18:15-17

KEBO NUSU GUDEL 

“Aku pitutur marang kowe: “Satemene sing sapa anggone nampani Kratoning Allah ora kaya bocah cilik, iku ora bakal lumebu ing kono.”

(Lukas 18:17)

 

“Kebo nusu gudel,” mujudaken bebasan ingkang nggambaraken tiyang sepuh sinau utawi ngangsu kawruh dhateng lare alit utawi tiyang ingkang langkung anem. Kita mboten prelu lingsem nalika kedah sinau dhateng sinten kemawon, kalebet dhateng lare alit. Pancen asring kelampahan, lare alit dipun remehaken dening masyarakat. Lare alit asring kaanggep kirang panger-tosanipun, kirang wicaksana, lan ngribet-ngribeti.

Para sekabatipun Gusti Yesus kacariosaken nepsu dhateng tiyang ingkang sami nyowanaken anakipun ingkang taksih alit ing ngarsanipun Gusti Yesus. Sikepipun para sekabat saged kawawas limrah awit lare alit padatan sasekecanipun piyambak, mboten saged anteng, lan ngribet-ngribeti. Gusti Yesus ngendika dhateng para sekabat supados mboten ngawisi lare-lare kala wau sowan ing ngarsanipun. Gusti karsa nampi sadaya tiyang ingkang purun sowan, kakung utawi putri, sugih utawi mlarat, sarta sepuh utawi lare. Gusti mboten ngremehaken lare alit, ananging malah ngendika bilih tiyang ingkang kados lare alit punika ingkang ndarbeni Kratoning Swarga. Gusti Yesus mboten njlentrehaken kados pundi ingkang dipun kersakaken kados lare alit kasebat. Ananging kita mangertosi bilih kathah watek sae ingkang saged katuladha saking lare alit antawisipun jujur, tulus, gampil ngapunteni, lan sapiturutipun.

Kita mangretosi bilih watek sae taksih gampil kita panggihaken wonten ing dirinipun lare alit. Gusti Yesus nimbali kita supados kita purun sinau saking lare alit ing bab kasaenan. Sageda kita sangsaya ngwujudaken gesang ingkang nyondongi ing kersanipun Gusti lan nampi Kratoning Swarga.