Dhaniel 9:15-19, Jabur 122, Yakobus 4:1-10

NGAWONAKEN IBLIS KANTHI PITULUNGANIPUN GUSTI 

“Marga saka iku padha nungkula marang Allah. Iblis tanggulangen,

temahan bakal lumayu nglungani kowe!”

(Yakobus 4:7)

 

Panguwaosing iblis ing sakupeng gesangipun manungsa kagambaraken kados pandamelipun uler tumrap woh-wohan, upaminipun woh jambu. Uler namung mbetahaken bolongan alit kemawon supados saged lumebet ing woh jambu. Uler teras badhe ngrisak woh kasebat. Pramila kita asring manggihaken jambu ingkang ketingal sae saking njawi, jebul nglebetipun bosok. Makaten panguwaosing dosa ingkang njalari manungsa tumindak duraka. Emanipun, manungsa mboten enggal sadhar kadurakanipun. Kamangka dosa mbekta manungsa nuju kasangsaran lan ugi paukumanipun Gusti. Prakawis punika ugi kalampahan ing gesanging Bangsa Israel dene kedah nglampahi pambuwangan awit dosa pambalelanipun.

Yakobus ngengetaken pasamuwanipun Gusti supados maspadakaken panguwaosing dosa. Manahipun manungsa sampun ngantos dipun kuwaosi dosa satemah nukulaken sawarnaning hawa nepsu kadonyan. Manungsa ingkang nguja hawa nepsunipun badhe dhumawah ing kadurakan; upaminipun, tiyang ingkang mandung utawi mejahi sesami amargi melik bandhanipun. Manawi manungsa ngendelaken kakiyatanipun piyambak utawi kamanung-sanipun ingkang winengku ing dosa, piyambakipun temtu badhe kawon nglawan Iblis. Ananging sejatosipun manungsa nggadhahi pitulungan wonten ing Gusti ingkang kuwaos nelukaken panguwaosing Iblis. Gusti kuwaos mitulungi kita supados kita mimpang nglawan panggodha.

Kita katimbalan ngayom ing sih-rahmatipun Gusti. Ngayom ateges kanthi andhap asor ngrumaosi kawontenanipun ingkang tanpa daya nglawan panguwaosing Iblis saha nyuwun pitulunganipun Gusti. Manungsa kedah pitados dhumateng Gusti kanthi tumemen lan masrahaken gesangipun tinuntun dening Gusti. Kita temtu kuwagang mimpang ing paprangan nglawan panguwaosing Iblis awit Gusti ingkang mitulungi. Gesang kita ngener ing karsanipun Gusti.