Purwaning Dumadi 6:1-10, Jabur 122, Ibrani 11:1-7

GESANG SALEBETING PITADOS DHUMATENG GUSTI 

“Marga saka pracaya Rama Nuh – kalawan pitedahing Allah bab prakara kang durung kauningan – kanthi setya damel prau kanggo nylametake kulawargane; lan marga saka pracaya iku panjenengane ngadili jagad lan kapesthekake tampi kabeneran, laras kaliyan pracayane.”

(Ibrani 11:7)

 

                Sirine tsunami punika mujudaken alat ingkang mbiyantu paring pepenget dhateng warganing masyarakat badhe wontenipun bebaya tsunami. Nalika mireng suwanten sirine punika, masyarakat kedah enggal milujengaken dhirinipun, upaminipun mlajar dhateng papan ingkang inggil utawi papan ingkang kawawas aman. Tiyang ingkang mboten migatosaken pepenget punika lan tetep nindakaken kegiatanipun, temtu badhe nemahi kacilakan.

Gusti paring pangandika dhateng Rama Nuh bilih Panjenenganipun badhe nyirnakaken manungsa lan sadaya makluk kanthi ndhatengaken bena ageng. Ananging, Gusti kepareng milujengaken Rama Nuh lan brayatipun. Rama Nuh kadhawuhan damel baita. Rama Nuh pitados dhumateng Gusti satemah nindakaken dhawuh parentahipun Gusti. Rama Nuh mboten mangu-mangu lan ngantepi kapitadosan bilih pangandikanipun Gusti temtu saestu kelampahan. Awit kapitadosanipun punika, Rama Nuh lan bryatatipun rahayu. Rama Nuh dalah brayat mboten tumut tumpes dening bena ageng.

Kita nampi pangandika saking Kitab Suci bilih manungsa ing jagad punika ugi badhe nampi paukuman awit dosa pambalelanipun. Ananging Gusti ugi mbabar pawartos karahayon inggih punika supados manungsa nampi Gusti Yesus minangka Gusti ugi Juru Wilujengipun. Sok sintena ingkang purun pitados, badhe kawilujengaken. Ananging, sinten ingkang nampik sih-rahmat kawilujengan saking Gusti temtu nemahi karisakan. Pramila, kita kedah nglampahi gesang adhedhasar pitados dhumateng Gusti; mitadosi sih-rahmat karahayon peparingipun Gusti ugi mitadosi bilih Gusti kuwaos mitulungi ing sadhengah kawontenaning gesang kita.