Andharan Khotbah miturut leksionari, Minggu Pra Paskah IV, 22 Maret 2020
Kadamel ringkes, kangge sangu pangabekti minggu ringkes, katur sadherek-sadherek pelados ingkang dinten Minggu 22 Maret 2020 taksih kedhah nyawisaken pangabekti pasamuwan.

Waosan I: 1 Samuel 16:1-13, kawaos 1 Samuel16:1b,6-7,10-13
Tanggapan: Mazmur 23:1-6
Waosan II: Efesus 5:8-14
Injil : Yohanes 9:1-41, kawaos ayat 1,6-9,13-17,34-38

Pamrayogi supados langkung ringkes:
1. Saged namung maos Mazmur Tanggapan kaliyan Injil kemawon, Injil kawaos nats kang kapilih kados kaserat, boten sedaya.
2. Saged ugi waosan I boten diwaos (pramila boten diserat ing papan ugi)

Andharan Khotbah:
Wanci menika kita sami kadamel bingung wontenipun pandemi virus corona. Boten namung kita sapasamuwan, ugi sabangsa, malah sadonya. Awit penyakit corona sampun dadi pandemi, kasebar ing sadonya. Nanging puji sokur bilih kita kaparingan saras dumugi sakmenika, lan taksih saged sesarengan ing pangabekti.
Kathah pawartos ingkang kita tampi sesambetan penyakit corona. Kathahipun pawartos boten malah ndadosaken mangertos lan pirsa cara ngadhepi, nanging malah ndadosaken raos was sumelang, ajrih, lan tetep boten mangertos kita kedhah tumindak menapa. Menika ingkang kasebut teror media, nalika sedaya media isine namung bab virus corona, nanging boten ndadosaken kita mangertos lan tumindak ingkang bener, malah namung ajrih lan tetep bingung.
Ing serat dhateng pasamuwan Efesus, Rasul Paulus ngatag pasamuwan supaya uripe dikaya putra-putraning pepadhang, kang ngawohake sarupaning kabecikan, kaadilan, lan kabeneran, mriksa apa kang dadi keparenge Gusti. Ing waosan Injil wonten tiyang Farisi, kang mulangaken Toret dhateng bangsa Israel, nanging sejatine malah boten nindakaken tumindake pepadhang, awit boten nindakaken kabecikan. Kawontenan tiyang farisi menika malah kosok wangsul kaliyan tiyang kang wuta wiwit lair, nanging malah saged ningali pepadhang awit Gusti Yesus kersa paring kasarasan.
Ing swasana kaprihatinan ngadhepi penularan virus corona menika, sumangga kita ngesoraken dhiri kadosdene tiyang wuta kang kasarasaken dening Gusti. Boten malah kados tiyang Farisi kang atur pitakon, “Sinten kang lepat lan tumindak dosa ngantos tiyang menika wuta wiwit lairipun?” Leres bilih virus corona, sami kaliyan sedaya penyakit menika katitahaken lan kaparingaken dening Gusti ing tata gesang donya. Nanging sampun ngantos kesupen, Gusti ugi paring panguwasa marang manungsa supaya bisa mranata urip kang sehat rahayu lan raharja. Tiyang wuta kang kasarasaken paring paseksen, “Biyen aku wuta, saiki bisa ndeleng!” Sikep menika langkung prayogi tinimbang tiyang kang saras, sejatine saged ndeleng, nanging atine malah peteng.
Minangka para kang urip ing pepadhang, kanthi nalar lan sikep kang waras temtu prayogi menawi kita diwaras ing budi lan prayitno ngadhepi. Cara-cara ngadhepi virus corona sampun pinesthi:
1. Nindakne cara urip kang sehat, ngresiki tangan ngangge sabun, ngendhani kontak kaliyan tiyang kathah kang boten perlu, boten sah rawuh jagong cekap titip sumbangan kemawon, ngganti salaman kanthi namaste (nangkupaken tangan ing dhada lan ngangguk marang tiyang ingkang dipun aturi salam).
2. Kita ingkang sehat, saged ugi awit kontak kaliyan ingkang sampun ketularan malah uga nggawa virus menika ing badan kita, sanadyan amargi kekebalan tubuh kuat kita tetep sehat. Pramila prayogi menawi wanci menika kita mbatesi kontak lan sesrawungan kaliyan tiyang kathah. Pemerintah sampun dhawuh, “Kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah”.
3. Sadherek ingkang wonten gejala watuk, pilek, demam, lan tenggorokan kering kedhah nyuwun obat dhateng dokter supados enggal senggang, lan boten tindak medhal saking dalem. Sadherek ingkang sehat tetep njaga kasehatanipun, njaga dhahar, lan kathah ngunjuk toya.

Sumangga, urip minangka para putraning pepadhang kita wujudaken ing tata urip kang boten ngemungake awake dhewe, napa malih nyalahne lan golek kaluputan pihak sanes. Njaga jarak boten pepanggihan kaliyan tiyang kathah sampun dadi sumbangan kita kangge nyegah penyebaran virus corona wanci menika.