2020 03 29 Minggu Pra Paskah V
Yehezkiel 37:1-14 Mazmur 130 Roma 8:6-11 Yohanes 11:1-45

Tuntunan Pangabekti ringkes Brayat, Minggu Pra Paskah V (1)

Ajakan lumebet ing pangabekti brayat.
Nglairaken Votum (Pitulungan kita menika pinangkanipun saking Pangeran Yehuwah, ingkang nitahaken langit lan bumi) lan Salam (sihrahmat saha tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita, lan saking Gusti Yesus Kristus, wontenan ing kita sadaya). Amin.
Kidung: Pamarta Kula Agesang (KPJ 267, saged diganti kidung sanese).
Pandonga badhe nampeni sabdane Gusti.

Maos Kitab Suci Yehezkiel 37:1-4,10-14
Andharan Khotbah:
Kalih minggu malih kita mahargya Minggu Paskah. Ing waosan Minggu Pra-Paskah V menika kita kaengetaken, Gusti kwasa nguripake balung-balung kang wis garing lan sumebar. Gusti menang marang pati. Malah sanadyan umat Israel kagambarake kaya deng balung-balung garing kang sumebar ing lembah, nanging Roh-ipun Gusti kwasa maringi daging, getih, lan nyawa kang paring gesang. Pramila saka balung-balung garing kang sumebar kauripake maneh, dadi wadya bala kang gedhe, dadi umat kang ngabekti marang Gusti.
Wanci menika kita ngadhepi pandemi covid 19. Boten namung bangsa Indonesia, nanging pageblug covid 19 wis nyebar ana sadonya. Sekolah leren, kantor tutup, lelungan lan kumpulan dibatesi. Kahanan kang nembe wanci menika kita adhepi. Nanging menapa kawontenan pancen estu ndadosaken pagiris?
Boten. Wanci menika kita taksih kaparingan gesang, kuwat, lan sehat. Pasamuwan Kristen pitados marang Gusti Yesus kang wungu saking antawisipun tiyang pejah. Malah ing waosan Kitab Yehezkiel 37 menika, Gusti ugi kwasa maringi gesang marang umat kang wus dadi balung-balung garing lan sumebar. Panguwaose Gusti langkung tinimbang pati. Panguwaose Gusti kwasa maringi gesang. Pangwasane Gusti ugi ingkang kita andelaken anggen kita sesarengan sabangsa lan umat manungsa sadonya nglawan pageblug covid 19 wanci menika.
Pramila, sumangga ing pangabekti brayat kang katata ringkes ing Minggu Pra Paskah V menika, kita nganyaraken malih pangandel kita. Sanadyan wanci menika kita boten saged ngabekti sesarengan sapasamuwan ing Greja, nanging Gusti ora sare, lan pangwasane Gusti nuntun kita, nuntun bangsa kita, lan uga umat manungsa sadonya, supaya gesang minangka umate Gusti, kaluwaran saking pageblug covid 19 menika.
Amin.

Wekdal Ening.
Pokok pandonga:
Dhuh Gusti Allah Rama kawula kang tansah dados andel-andel gesang kawula; kawula sabrayat
1. Ngaturaken pamuji panuwun lan sokur kita kaparingan sehat, kuwat, lan santosa. Saged migunakaken wekdal langkung kathah sesarengan brayat wonten dalem.
2. Nyenyuwunaken berkah dhateng para dokter, perawat, lan petugas ingkang langsung ngrimati sadherek-sadherek ingkang sakit amargi covid 19 menika. Nyenyuwunaken brayat saking para petugas ing dalem, supados was sumelang ginantosaken kaliyan pangandel lan sumeleh ing panguwaosipun Gusti kang ngreksa.
3. Nyenyuwunaken berkahipun Gusti, supados pageblug covid 19 menika enggal saged kaluwaran. Kanthi anggenipun sabangsa sami disiplin boten lelungan, boten kumpulan. Nyenyuwunaken berkahipun Gusti, supaya antibodi (kekebalan tubuh) kajaga lan ngalahke sumebare covid19.
4. Mugi para sadherek ingkang kedah leren boten saged nyambut damel ing mangsa pageblug menika kasantosakaken anggenipun nyekapi kabetahan brayat, lan kita mbabaraken tata gesang sesarengan kang tulung-tinulung lan leladi. Langkung rahayu paweweh tinimbang diparingi.
Pandonga menika kawula suwun wonten asmanipun Gusti Yesus, kang memulang kawula ndedonga: Dhuh Rama Kawula ingkang wonten ing swarga, Asma Paduka ….. Amin.

Kidung Pamuji, Panuwun, lan Pisungsung: Yen nunggil lan Gusti (KPJ 144, saged diganti sanese)
Nglairaken Pengaken Pitados Rasuli sesarengan.
Berkah Panutup: Sihrahmat saha tentrem rahayu saking Gusti Yesus Kristus, sihipun Allah Sang Rama, tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci, tumraha ing kita sadaya. Amin.

Tuntunan Pangabekti Ringkes Brayat Minggu Pra Paskah V (2)

Ajakan lumebet ing pangabekti brayat.
Nglairaken Votum (Pitulungan kita menika pinangkanipun saking Pangeran Yehuwah, ingkang nitahaken langit lan bumi) lan Salam (sihrahmat saha tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita, lan saking Gusti Yesus Kristus, wontenan ing kita sadaya). Amin.
Kidung: Uripku pindha pangidung sumaos mring Pangeran (KPJ 421 , saged diganti kidung sanese).
Pandonga badhe nampeni sabdane Gusti.

Rum 8:6-11, nats ayat 6. Urip Tentrem awit Kaereh dening Rohe Gusti Allah ing mangsa pageblug.
Andharan Khotbah:
Gesang manungsa boten namung perkara raga kang awujud daging, nanging uga perkara sukma kang awujud roh. Ing waosan Rum 8 menika kita kaengetaken supaya urip diereh dening Rohe Gusti Allah, supaya kita bakal urip klawan tentrem.
Wanci menika, ngadhepi pageblug covid 19, kita nampeni piwulang, supaya boten namung nggatosaken bab daging, nanging uga njaga roh kita supaya santosa. Virus corona menika nyerang raga kita, infeksi saluran pernafasan, kanthi gejala waktuk, pilek, tenggorokan sakit, panas, lan menawi kebacut boten diobati lan kondisi raga ringkih nggih dadi radang paru-paru (pneumonia). Sakabehe iku perkara raga (daging), sampun ngantos virus corona ugi nyerang batin lan karohanen kita!
Virus corona bisa uga nyerang kejaba raga, inggih menika bab was sumelang, wedi, malah nganti stress mikirke virus corona lan penyebarane, menapa malih ndadekne kita mikir kados pundi mangke menawi kita uga kenging virus corona lan lara. Pangangen-angen kang kareksa dening rasa wedi lan was sumelang iku pratandha menawa urip kita ora diereh dening Rohe Gusti Allah. Awit, menawa Rohe Gusti Allah kang ngereh, kita bakal kareksa dening tentrem rahayu, ugi ing swasana ngadhepi pageblug covid 19 sadonya menika.
Minangka umate Gusti, panguwaose Gusti kang ngreksa kita, boten namung lair nanging ugi batin. Boten namung raga, nanging ugi ing karohanen, urip kita wutuh kareksa lan kaereh dening Gusti. Sadherek-sadherek ingkang wanci menika sampun kenging covid 19 kemawon ugi kareksa dening Gusti, menapa malih kita ingkang taksih kaparingan sehat kuwat lan santosa!
Amin.

Wekdal Ening.
Pokok Pandonga:
1. Ngaturaken pamuji panuwun lan sokur, bilih saking pageblug menika kita sinau lan mangertosi karingkihan manungsa ngadhepi pageblug covid 19.
2. Nyenyuwunaken berkahipun Gusti, supados sabangsa kasantosakaken anggone sesarengan nglawan lan nyegah penyebaran lan penularan covid 19, kanthi sadhar lan disiplin. Sumuyud lan ngestokaken tata cara ngadhepi covid 19 kang sampun kawartosaken dening pemerintah.
3. Nyenyuwunaken kawicaksanan, supaya berita hoax bisa di-stop, dilawan, lan pelakunipun mratobat.
4. Nyenyuwunaken dukungan kangge sedaya tenaga medis, lan para pasien ing rumah sakit khusus covid 19. Kacekapan ing sedaya kabetahan piranti medis lan obat-obatan.
5. Mujekaken tentrem rahayu lan patunggilan sabangsa, lan umat manungssa sadonya.

Kidung Pamuji, panuwun, pisungsung, Gusti nuntun lampah kula, KPJ 436.
Nglairaken Pengaken Pitados Rasuli sesarengan.
Berkah Panutup: Sihrahmat saha tentrem rahayu saking Gusti Yesus Kristus, sihipun Allah Sang Rama, tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci, tumraha ing kita sadaya. Amin.

Tuntunan Pangabekti Ringkes kangge Brayat, Minggu Pra Paskah V (3)

Ajakan lumebet ing pangabekti brayat.
Nglairaken Votum (Pitulungan kita menika pinangkanipun saking Pangeran Yehuwah, ingkang nitahaken langit lan bumi) lan Salam (sihrahmat saha tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita, lan saking Gusti Yesus Kristus, wontenan ing kita sadaya). Amin.
Kidung: Puji sokur lan panggunggung konjuk mring Hyang Maagung (KPJ 182 , saged diganti kidung sanese).
Pandonga badhe nampeni sabdane Gusti.

Maos Injil Yohanes 11: 3-7, 20-27 Pageblug Covig 19 dadi jalaran asmane Gusti kaluhurake (nats ay.4)

Andharan Khotbah:
Martha gadhah pangangen-angen, menawi Gusti Yesus wonten, temtu Lasarus boten badhe pejah. Nanging, lelampahan patine Lasarus malah dadi jalaran Asmane Gusti kaluhurake.
Wanci menika kita ngadhepi pageblug covid 19, boten namung kita, boten namung bangsa Indonesia, nanging umat manungsa sadonya. Kita boten saged ngangen-ngangen, “Menawi Gusti ngreksa kita, pageblug menika temtu boten dumugi”. Kanyatan ingkang kita adhepi, sedaya manungsa, tiyang mursid lan tiyang ingkang kathah dosa, lare, nem, lan menapa malih tiyang sepuh, sedaya saged kenging sesakit awit penularan lan penyebaran covid 19 menika.
Tinimbang sambat, menapa malih nglepataken tiyang/pihak sanes awit wontenipun pageblug covid 19 menika, langkung prayogi kita menawi sesarengan kita nunggil, kompak, lan disiplin anggenipun nyegah, nanggulangi lan nglawan penyebaran lan penularan covid 19 menika. Tiyang ingkang kenging, amargi boten mangertos, malah dadi jalaran nularke covid 19 sanes pihak ingkang saged dipun lepataken. Tinimbang golek kaluputan kahanan sing wus kebacut, prayoga kita nyegah lan nanggulangi supaya ora luwih nyebar lan nular.
Lelampahan pageblug menika nyata kita adhepi. Gusti nimbali kita mbabaraken kayekten, nglawan sawernaning pawarta kang malah nasarake, mbingungake, ora cetha sumber-e, lan ndadekake was sumelang lan wedi. Iku hoax, dudu kayekten. Wong kang pracaya tinimbalan lan kautus ing satengahe masyarakat lan bangsa wanci menika, martakake panguwasane Gusti kang paring kawicaksanan, diwaras ing nalar, migunakake akal lan budi kanggo bebarengan merangi covid 19. Lan kuwasa kang nguripake iki wus kaparingake ing patunggilan karo Gusti Yesus.
Sumangga, ing Minggu Pra Paskah V, 2 minggu sadurunge Minggu Paskah ing tahun 2020 menika, kita gumregah tangi lan leladi. Pageblug covid 19 sanes paukuman, nanging malah dadi pandadar supaya umat manungsa sadonya bebarengan nunggil kanthi kompak lan disiplin ngadhepi penyebaran covid 19. Nalika perang lan padudon ing antarane bangsa-bangsa kaganti kanthi patunggilan kang rukun bebarengan makarya ngadhepi covid 19, ing ngriki Asmane Gusti kaluhuraken. Sumangga, pakaryan pirukunan sesarengan kompak dan disiplin nglawan covid 19 menika kita wiwiti saking dhiri kita langkung rumiyin. Kanthi tetep njaga kesehatan, matesi ngumpul menapa malih jejagongan rame-rame, nanging makarya piyambak-piyambak sesarengan brayat kita.
Amin.

Wekdal ening
Pandonga Syafaat:
1. Ngaturaken puji panuwun lan sokur kita kaparingan sehat kuwat lan santosa ngantos dinten menika. Mekaten ugi bangsa lan negara kita kasantosakaken ing mangsa ngadhepi pageblug covid 19.
2. Nyuwunaken berkah sadherek-sadherek ingkang prei saking pedamelan awit kawontenan pageblug. Kasagedna nyambut damel sanes ing dalem, kapitulungan lan kaluwaran anggone pados kacekapan ing kabutuhan brayat padinan.
3. Nyuwunaken berkah, kasagedaken leladi, tetulung, lan paweweh dhateng sadherek-sadherek ing kabetahan, menapa malih ing kekurangan wanci menika, linangkung tinimbang padatanipun.
4. Nyuwunaken berkah para ahli kang ngudi vaksin covid 19, produksi obat kangge sadherek kang sakit, produksi APD (alat pelindung diri) kangge para tenaga medis, panuntun lan kasantosan saking Gusti kangge sedaya petugas ing kuwajiban ngrimati sadherek-sadherek ingkang kenging sakit.
5. Mujekaken tentrem rahayu saking Gusti tumrap tata gesang kita sesarengan, katebihaken saking kahanan kang kaco lan cilaka, nanging sesarengan njaga lan mbangun patunggilan kang rukun lan tulung-tinulung.

Kidung Pamuji, panuwun, pisungsung, KPJ 362, Ing satengahing bebrayan agung.
Nglairaken Pengaken Pitados Rasuli sesarengan.
Berkah Panutup: Sihrahmat saha tentrem rahayu saking Gusti Yesus Kristus, sihipun Allah Sang Rama, tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci, tumraha ing kita sadaya. Amin.

Klik Disini untuk mengunduh