Waosan Kitab Suci:
Wulang Bebasan 25:25 Pawarta becik saka ing nagara adoh iku, kaya banyu adhem tumrap ing nyawa kang ngelak.

Para sadherek pasamuwan ing pundi-pundi papan panggenan, pawartos becik menapa ingkang panjengan wartosaken ing dinten menika? Pawarta becik menapa ingkang ugi dados kabungahan panjenengan ing dinten menika?

Kepareng ing dinten Rebo Wage 8 April 2020 menika kula nerusaken pawarta becik kang kula tampi. Sawetawis wulan kepengker, kula kasuwun ngladosi pekempalan brayat. Sampun kacawisaken dangu, minangka atur panuwun lan sokur sabrayat, lan ugi dinten pengetan dhateng tiyang sepuh ingkang sampun suwargi. Awit kawontenan ngadhepi covid 19, boten pareng ngawontenaken pakempalan, temtu pakempalan ingkang sampun karancang badhe katindakaken dinten menika boten saged kaleksanan. Pramila ing minggu kepungkur, pencawisan kangge pakempalan dalu menika dipun wujudaken ing paket beras, telur, lan minyak. Boten kathah, nanging paket menika dipun edumaken dhateng sawetawis sadherek tangga teparo ingkang kawawas mbetahaken pambiyantu. Lan pancen estu, kabungahan sadherek sabrayat nalika paweweh menika, ngraosaken karahayon ageng, mbok menawi linangkung tinimbang menawi ngawontenaken sembahyangan syukuran brayat kados ingkang karancang.
“Pak Pendheta, sadherek-sadherek ingkang nampi paket menika anggene maturnuwun kanthi sanget. Ngantos kula trenyuh lan mripat kula ndherek brebes ngedalaken luh. Kamangka paket menika rak inggih boten sepintena”, mekaten cariyos ingkang saged kula edumaken ing wanci menika.

*
Ing mangsa darurat kesehatan lan pembatasan sosial skala besar ingkang nembe kita adhepi wanci menika, kita manggihi kathah cariyos ingkang nggugah lan ngatag kita supaya ndherek ing tumindak lan pakaryan kang becik. Sumangga kita ngaturaken panuwun, sanajan ngadhepi bebaya penularan covid 19, lan sampun belasan dokter, mekaten ugi perawat ingkang kenging covid 19 lan kedah dipun rawat, nanging resiko menika dipun adhepi kanthi tatag. Para tenaga medis menika tetep nindakaken kuwajibanipun ngrumati para pasien covid 19, sanajan boten saged kondur ing dalem, sanajan kedah nindakaken isolasi ugi awit resiko nularaken. Kula bungah nalika kanca-kanca kula sakelas ing SMA ugi nyumbang piranti APD, masker, lan sanitizer ingkang dipun betahaken dening rumah sakit lan angel dipun padosi ing wanci menika.

Menapa panjenengan ugi saged ngedumaken kabar becik ing kahanan kita samangke? Sanajan ing kahanan ingkang awrat, nanging nyata menawi wonten ugi pakaryan kang becik, mbiyantoni, tetulung, lan menika estu dados kabungahan kita sesarengan. Puji Gusti, ing salebeting karingkihan lan kawratan kita, kita malah rumaos langkung santosa awit sadherek-sadherek ingkang sesarengan mbiyantoni lan mitulungi kanthi tulus. Amin.

Pandonga:
1. Nyuwun sabangsa saged sesarengan nunggil lan ngadhepi penyebaran lan penularan covid 19.
2. Supaya sadherek-sadherek ingkang santosa mbiyantoni sesami ingkang ing kabetahan.
3. Nyuwunaken dukungan kangge para tenaga kesehatan, ing perang nglawan covid 19.
4. Nyuwun kasantosaning brayat, saged dados sarana berkahing Gusti dhateng sesami.