Slasa, 16  Agustus 2022 Minggu Limrah  XV

Yesaya 5:24-30; Jabur 74; lelakone Para Rasul 7:44-53

Kabeh Iku Pakaryane Gusti Allah 

“Langit iku dhamparingSun, sarta bumi iku ancik-anciking sampeyaningSun, Apa dudu AstaningSun piyambak kang yasa samubarang iki kabeh?”

(Lelakone ara Rasul 7:49-50)

                Benjing tanggal 17 Agustus, dinten pengetan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Ing renungan tanggal 1 Agustus kepengker kita nampi pratelan bilih kamardikaning bangsa punika “Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Bilih kamardikaning bangsa boten ngemungaken  awit   perjuanganipun para pahlawan kemawon nanging ugi awit berkah, panjurung lan pitulunganipun Gusti Allah.

                Paseksining Stefanus ing tengahing parepatan pradata agami Yahudi saestu nggeteraken. Kalawan kakendelan nelakaken paseksi bab pakaryan kawilujenganipun Gusti dhateng umat kagunganipun.  Kadosta  nabi Musa, Yusak lan sanesipun ngantos prabu Dawud lan Suleman. Para ratu wau sami kagungan karajan lan panguwaos krana Gusti Allah ingkang paring. Sadayanipun kaerèh ing asta pangwasanipun Gusti Allah. Wondene para pangagenging agami Yahudi ingkang wangkot manahipun dipun welehaken. Murih sampun ngantos sami kumalungkung, rumaos hebat gadhah pangwasa ingkang saged nemtokaken abang birune kahanan. Samudayanipun namung Gusti Allah ingkang mranata lan makarya!

                Pancen dhasaripun manungsa ingkang sampun dhumawah dosa punika remenipun gesang ing pepeteng, ngumbar hawa nepsu, rumaos anggadhahi daya panguwaos  ingkang linangkung. Rumaosipun sedaya titah wonten ing pangrehipun. Kita para kagunganipun Gusti sampun ngantos asikep makaten! Gusti paring pitedah ”…Langit iku dhamparingSun, sarta bumi iku ancik-anciking sampeyaningSun…….. Apa dudu AstaningSun piyambak kang yasa samubarang iki kabeh”. Sedaya titah karegem ing astanipun Gusti. Sedaya kabecikan, drajad, pangkat punika peparingipun Gusti. Makaten ugi  kamardi-kaning bangsa, inggih saèstu minangka berkah pakaryanipun Allah. Mila sampun ngantos kita gumunggung lan umuk bilih punika pambudidaya kita. Aja rumangsa bisa nanging bisaa rumangsa. Tegesipun sumangga kanthi lembah manah ngakeni pangwasa lan pakaryanipun Allah ing sadhengah kawontenan.  |*BP