SABDA WINEDHAR 2022 – Juli
Mitra Saben Ari Marsudi Ati

Kata Pengantar

Wekdal lumampah kanthi cepet. Taun 2021 ginantos taun 2022. Ingkang baken, Gusti Allah tansah makarya wonten ing sakuruting gesang kita. Kathah prekawis ingkang kedadosan ing taun 2021. Mbok manawi kita ugi ngadhepi rupi-rupi pepalang lan kangelaning gesang. Ananging, berkah lan panganthinipun Gusti saestu langkung agung tinimbang panandhanging gesang. Karana pitulunganipun Gusti kita saged mengkeraken taun 2021 kanthi wilujeng.
Sakedhap malih kita badhe lumebet ing taun 2022. Sumangga sami nyawisaken gesang methukaken taun anyar peparingipun Gusti punika kanthi manah ingkang tatag lan kapitadosan ingkang bakuh. Sambet rapet kaliyan pancawisan punika, Bapelsin XXVIII GKJ (Bidang Pembinaan Warga Gereja) ngaturaken buku Sabda Winedhar 2022, Edisi I (Januari-Juni 2022) lan Edisi II (Juli-Desember 2022); kinanthenan pangajab buku punika saged dados kanca ing salebeting para sadherek patunggilan (mliginipun warganing pasamuwan GKJ) nglampahi taun 2022. Mugi buku ingkang prasaja punika saged dados sarana pangrimating kapitadosanipun para kagunganipun Gusti.
Sinarengan terbit-ipun buku Sabda Winedhar Edisi I lan Edisi II Taun 2022 punika, kawula ngaturaken panuwun dhumateng Tim Penulis, Tim Editor, saha PDILM (Pusat Data Informasi dan Layanan Multimedia) ingkang sampun nyambut damel sesarengan satemah buku punika saged karampungaken kanthi prayogi. Ing wusananipun, kaluhuran saha kamulyan kagem Gusti kita yesus Kristus, Sesirahing Pasamuwan.
Salatiga, November 2022

Bapelsin XXVIII Gereja- Gereja Kristen Jawa
Bidang Pembinaan Warga Gereja

Diterbitkan Oleh:

Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia
(Anggota IKAPI)

Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 38A Yogyakarta 55222
Telp./Fax.: (0274) 512449; HP/WA: 087838211445
E-mail: penerbit@tamanpustakakristen.com
Website: www.tamanpustakakristen.com

Bekerjasama dengan:

Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa
Jl. Dr. Sumardi No. 8 & 10 Salatiga 50711
Rek: BritAmaBisnis 0081-000589-56-1 a/n Sinode GKJ
Telp: 0298.326684 Email: sinode@gkj.or.id WA Center: +62 856 4066 6663
Website: www.sinodegkj.or.id

Penanggung Jawab :

Bapelsin XXVIII GKJ Bidang PWG
Pdt. Erni Ratna Yunita
Pdt. Neny Suprihartati
Pdt. Imanuel Adi Saputro

Penulis :

Pdt. Em. Widdwissoeli M S
Pdt. Yahya Tirta Prewita
Pdt. Agus Sugiarto
Pdt. Puji Sulistyanto
Pdt. Oktavianus Heri P N
Pdt. Sarwanti
Editor: Pdt. Erni Ratna Yunita
Pdt. Gidion Pratama Yoga

Tata letak dan Sampul :

PDILM Sinode GKJ

Tema :

Gesang Sami Dene Ngiyataken Ing Katresnan

Untuk Mengunduh Bahan Klik Link Berikut ini

Renungan Harian Sabda Winedhar Bulan Juli 2022

 

 

Pemesanan dan berlangganan hubungi WA Center Sinode GKJ,
Toko Buku Kristen terdekat atau melalui toko online dengan akun GKJ ShoP