Info Kontak:

: Komplek Timur Pabrik Gula Madukismo, Jogonalan Lor Tirtonirmolo Kasihan Bantul, Yogyakarta 55181

: 0274 389331

: gkjmadukismo@yahoo.com

Pendeta:

  • Pdt. Saryanto, S.PK.
  • Pdt. Em. Hagussumarmanadi, S.Th. (Emeritus)

Jadwal Ibadah:

  1. Minggu, 08.00 WIB, Bahasa Jawa,
  2. Induk Minggu, 18.00 WIB, Bahasa Indonesia,
  3. Induk Minggu I, 08.00 WIB, Bahasa Jawa,
  4. Pepanthan Minggu II-IV, 08.00 WIB, Bahasa Indonesia, Pepanthan

Profil dan Sejarah:

Rikala tahun 1966 wonten penggalihan saking sawetawis keluarga Kristen ing sak kiwo tengenipun Pabrik Gendis Madukismo, badhe ngawontenaken pengetan Natal sesarengan, kados keluarga Bapak Paikun (GKJ Mergangsan), Bapak Sumardi (GKJ Wirobrajan), Bapak Sugiman (GKJ Bantul), Bapak Purwo Admodjo (GKJ Wirobrajan), Bapak Soemantri Wardoyo (GKJ Bantul), Bapak Gatot Suparlan (GKJ Mergangsan), Bapak Sudoto (GKJ Bantul), Bapak Suyadi Yohanes (GKJ Bantul), Bapak E. Sutarman (GKJ Bantul), Bapak Pracoyo (GKJ Wirobrajan) lan Sdr. Suharto DS (GKJ Wirobrajan).

Wonten ing adicara menika lajeng tuwuh pengajengajeng sami sarengsareng kepingin ngawontenaken pangibadah salebeting satunggal Panthan Gereja Kristen Jawi. Perkawis menika dados cikal bakal madegipun Kebaktian Minggu ingkang sepisan wonten dalemipun Bapak Sumardi, inggih wonten ing dalem kontrakan kagunganipun Bapak Broto Wiratmojo (sapunika dalemipun Bapak Sumanto, Padokan Kidul).

Wondene ingkang paring piladosan ngasta kotbah, kanthi cara gentosan inggih menika saking GKJ Mergangsan, GKJ Wirobrajan saha GKJ Bantul. Tahun 1967 kanthi panyuwunan dhateng PG Madukismo papan pangibadah ngampil Aula Gedung Madu Baru kanthi Pendeta Konsulen saking GKJ Bantul, inggih punika Bapak Harjo Suwarno.
Wiwit tahun 1967 lumantar Direktur PG Madukismo inggih Bapak Ir. Nuryono (tokoh Marhaenis/PNI) paring bantuan awujud siti (lahan bangunan), sarana angkutan/truk, material arupi kajeng jati kanggi mbangun papan pangibadah, ingkang kawiwitan rikala tahun 1968 wontening Komplek PG Madukismo, lan dipun pandhegani dening Bapak Ir. Suroso. Ing tahun 1968 menika ugi dipun putusaken Panthan Madukismo dados panthanipun GKJ Bantul kanthi pertimbangan amargi sacara geografis Madukismo kalebet wilayah Bantul.

Tahun 1970 pembangunan papan pangibadah Panthan Madukismo rampung, dene wragadipun kanthi cara gotongroyong antawisipun saking pisungsung warga GKJ Wirobrajan, GKJ Mergangsan lan GKJ Bantul, ugi pikantuk bantuan pihak njawi kadosta saking Bapak Radius Prawiro (Rp 100.000,), kajawi bantuan uba rampe sanes kados dene kursi 100 biji lan mimbar. Rikala semanten GKJ Bantul nimbali Bapa Pendeta Widjojo Hadipranata ingkang estuestu ndadosaken warga Madukismo tansaya giat ing piladosan dhumateng Gusti. Pramila jemaat panthan Madukismo tansaya ngrembaka ngantos langkung 100 jiwa kanthi tokohtokoh sepuh pitados ing Gusti Yesus kadosta keluarga Bapak Broto Wiratmojo lan sanesipun, ananging wonten ugi warga ingkang rumiyin sampun baptis lajeng ical.

Tahun 1982 Panthan Madukismo dados gereja dewasa kanthi jemaat antawis 120 warga, kanthi nggadahi 3 panthan, wondene pendeta konsulen Bapak Sulmarso Darmanto, BA.Tahun 1985 GKJ Madukismo nimbali Bapak Hagussumarmanadi supados dados Pendeta GKJ Madukismo lan dipuntahbisaken tanggal 9 April 1985 ngantos dumugi samenika. Wonten ing perkembanganipun, samenika GKJ Madukismo nggadahi Jemaat antawis 437 warga, 6 wilayah saha 22 Pradataning Pasamuwan.

Link Update Pembaharuan